Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 264

Dotace organizacím cvičícím asistenční psy.

Odpovědný rezort:

MPSV

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Cílem dotačního programu je přispět ke zlepšení podmínek sociálního začleňování osob se zdravotním postižením a situace v oblasti zajištění financování pořízení, výcviku a přidělování psů se speciálním výcvikem osobám se zdravotním postižením, a to prostřednictvím dotací poskytnutých organizacím cvičícím asistenční psy.

Sledované indikátory:

Při finančních kontrolách je kontrolováno využití dotace v souladu s účelem dotace.

Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Odpovědný rezort:

MPSV

Příjemci:

sdružení podnikatelů, obecně prospěšná společnost , jiné, nadace/ nadační fond, ústav

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

18

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

18

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Cílem dotačního programu je podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, které spočívají zejména v hájení práv a zájmů seniorů. Z dotačního programu lze podpořit čtyři tematické okruhy činností: organizační, administrativní a technická podpora veřejně účelných aktivit; mezinárodní spolupráce a zapojení do činnosti v mezinárodních organizacích hájících zájmy seniorů; informační a osvětová činnost na podporu plnohodnotného života seniorů; poradenství a právní pomoc v oblasti ochrany práv seniorů.

Sledované indikátory:

Sledování využití dotace na podporované aktivity dotačního titulu.

Rodina.

Odpovědný rezort:

MPSV

Příjemci:

sdružení podnikatelů, obecně prospěšná společnost , jiné, nadace/ nadační fond, ústav

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

140

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

140

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Cílem dotačního programu je podpora služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku (tj. širší rodině včetně dětí a prarodičů). V dotačním řízení jsou podporovány dvě dotační oblasti: I. Preventivní aktivity na podporu rodiny, II. Podpora rodin v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

Sledované indikátory:

Sledování využití dotace na podporované aktivity dotačního titulu.

Poskytování příspěvku MPSV na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, hl. m. Praze, obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem .

Odpovědný rezort:

MPSV

Příjemci:

jiné, kraj

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

487.5

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

487.5

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Jde o pokrytí potřeb sociální práce nejrůznějších území.

Podporované aktivity:

Dotace slouží k posílení sociální práce na obecní a krajských úřadech.

Sledované indikátory:

Sledování využití dotace na podporované aktivity dotačního titulu.

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

Odpovědný rezort:

MPSV

Příjemci:

sociální služba

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

500

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

500

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Podpora všech druhů sociálních služeb na nejrůznějších typech území.

Podporované aktivity:

Programové financování - Investiční program pro rozvoj sociálních služeb, výstavbu nových kapacit, či modernizaci stávajících.

Sledované indikátory:

Využití dotace v souladu s cíli dokumentace programu, tedy nově zbudované kapacity, či modernizace stávajích kapacit sociálních služeb.

Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny.

Odpovědný rezort:

MPSV

Příjemci:

obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

10

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

10

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce

Podporované aktivity:

§ 7 odst. 1c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - vítězná obec v soutěži "Obec přátelská rodině".

Sledované indikátory:

Počet podpořených obcí.

Dotace MPSV krajům a hl. městu Praze v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Odpovědný rezort:

MPSV

Příjemci:

sociální služba

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

19090

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

19090

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Každý kraj má jiné území, geograficky i sociálně. Od toho se odvíjí plánování služeb, od kterého se odvíjí financování.

Podporované aktivity:

MPSV poskytuje krajům dotaci a kraje dále přerozdělují dotace sociálním službám ve své samostatné působnosti.

Sledované indikátory:

Kontrolováno je, zda kraj využil dotaci v souladu se zákonem, tedy na podporu sociálních služeb. To je vždy dodrženo.

Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí.

Odpovědný rezort:

MPSV

Příjemci:

kraj

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

1655

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

1655

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce s rozšířenou působností.

Podporované aktivity:

§ 58 odst. 1) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. - náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí.

Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Odpovědný rezort:

MPSV

Příjemci:

kraj

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

200

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

200

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Kraje

Podporované aktivity:

§ 42 g) až n) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí-na státní příspěvek zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí.

Odpovědný rezort:

MPSV

Příjemci:

kraj

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Kraje, obce s rozšířenou působností.

Podporované aktivity:

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, UV č. 218/2015 "Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017".

Sledované indikátory:

Počet podpořených krajů/obcí.

celkový počet záznamů: 264