Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 264

EFEKT III - státní program na podporu úspor energie 2022 - 2027.

Odpovědný rezort:

MPO

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

160

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

160

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Neinvestiční akce v podobě předprojektové přípravy, energetického poradenství a rozšiřování informací v oblasti snížení spotřeby energie, zavádění místních a územních koncepcí energetického managementu, přípravy energeticky úsporných projektů metodou EPC či seminářů, konferencí a publikační činnosti, provoz energetických konzultačních středisek EKIS.

Sledované indikátory:

Úspory energie, zvýšení energetické účinnosti, snížení energetické náročnosti.

ENERG.

Odpovědný rezort:

MPO

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

není předem stanoveno, závisí na výnosu z prodeje emisních povolenek, odhadem max. 150

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Pouze území hl.m. Prahy.

Podporované aktivity:

Zvýhodněné úvěry sloužící ke snížení energetické náročnosti nebo využití OZE pro vlastní činnost příjemce za účelem dosažení úspor energie.

Sledované indikátory:

Úspory ve spotřebě elektrické energie.

Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů.

Odpovědný rezort:

MPO

Příjemci:

kraj, obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

205

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

90

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce a kraje na území strukturálně postižených krajů (MSK, ÚSK, KRK) a hospod. problém. regionů.

Podporované aktivity:

Revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměny na průmyslové plochy do 10 ha, revitalizace objektů pro průmysl a podnikání.

Sledované indikátory:

Výše následných investic, obsazenost, počet a plocha revitalizovaných podnikatelských nemovitostí.

Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury.

Odpovědný rezort:

MPO

Příjemci:

kraj, obec, stát, dobrovolné sdružení obcí, příspěvková organizace

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

242.8

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

222.5

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podpora projektů výstavby, přípravy, rozvoje nebo regenerace v průmyslových zónách se zaměřením na zpracovatelský průmysl, a projektů vyvolaných investic.

Sledované indikátory:

Výše následných investic, počet a plocha podnik.nemovitostí, počet nových pracovních míst, obsazenost průmyslových zón.

Smart Parks for the Future.

Odpovědný rezort:

MPO

Příjemci:

kraj, obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

1700

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

2100

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Regenerace brownfieldu (včetně odstranění ekologické zátěže), opatření pro Průmysl 4.0 (digitalizace, automatizace, moderní technická infrastruktura-vysokokapacitní internet včetně sítí 5G, elektrická energie se zabezpečeným napájením..), ekologická opatření (zavádění prvků modro-zelené infrastruktury - zadržování vody v krajině, cirkulární ekonomika), dopravní opatření (např. zvýšení kapacity parkoviště), výstavba nového podnikatelského parku nebo rozšíření stávající průmyslové zóny na území hospodářsky a sociálně ohrožených území.

Sledované indikátory:

Obsazenost podpořených průmyslových zón, počet nových pracovních míst v high-tech a medium high-tech sektoru.

Program Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19.

Odpovědný rezort:

MPO

Příjemci:

veřejná výzkumná instituce

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

A) Výroba ochranných prostředků proti COVID 19; B) využití stávajících technologicí pro uvedení nových řešení do praxe; C) vývoj nových produktů pro vznik nových řešení proti COVID 18

Sledované indikátory:

Zkušenosti žadatele a jeho týmu, specifikace technologického postupu výroby nebo specifikace finálního produktu, rychlost dodání řešení s ohledem na aktuální stav epidemie, význam navrhovaného řešení pro boj proti COVID 19.

Program Czech Rise Up - Výzkum proti COVID-19

Odpovědný rezort:

MPO

Příjemci:

veřejná výzkumná instituce

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Dokončení výzkumu a vývoje nových produktů proti COVID-19 (neexistujících medicínských řešení) a zavedení do praxe

Sledované indikátory:

Zkušenosti žadatele a jeho týmu,věcná náplň řešení, rychlost dodání řešení s ohledem na aktuální stav epidemie, význam navrhovaného řešení pro boj proti COVID 19, zajištněí personálních a technologických kapacit na straně žadatele, prvek novosti a výzkumná nejistota navrhovaného řešení s přihlédnutím k výzkumně-vývojové fázi.

Program Czech Rise Up: Výzva č. 1 - Výzkum medicínských řešení v době digitalizace a Výzva č. 2 - Poradenství pro digitální transformaci podniků

Odpovědný rezort:

MPO

Příjemci:

veřejná výzkumná instituce

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

600

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Výzva č. 1 - Dokončení nových dosud neexistujících medicínských řešení následků COVID-19 s důrazem na digitální oblast. Výzva č. 2 - Poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace malých a středních podniků působících na českém trhu

Sledované indikátory:

Počet vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace a počet dokončených projektů k 31.12.2023

OBCHŮDEK 2021+

Odpovědný rezort:

MPO

Příjemci:

kraj

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

52

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

52

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

kraje mimo území Hl. města Prahy

Podporované aktivity:

Záměrem programu je pomoci Vyšším územním samosprávním celkům, krajům mimo území Hl. města Prahy s udržením provozu maloobchodu v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž část/ti obce (místní část) mají do 1000 obyvatel a na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků. Cílem je tedy snížit provozní náklady maloobchodních prodejen prostřednictvím dotace.

Sledované indikátory:

Počet podpořených prodejen a výše dotace, výše kofinancování příslušným krajem (pokud daný kraj program kofinancuje).

Dotace MPSV sociálním službám s nadregionální či celostátní působností (dle § 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Odpovědný rezort:

MPSV

Příjemci:

sociální služba

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

1162

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

1161

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Poskytování dotací sociálním službám, jejichž územní i věcná působnost přesahuje regiony, případně se jedná o celostátní aktivitu.

Podporované aktivity:

Podpora sociálních služeb.

Sledované indikátory:

Při finančních kontrolách je kontrolováno využití dotace v souladu s účelem dotace, tedy poskytování sociálních služeb.

celkový počet záznamů: 264