Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

O kraji - Zlínský kraj

Správním centrem Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz) je Zlín. Kraj je tvořen 4 okresy -  Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Sídelní struktura je soustředěna hlavně do nížinných oblastí, v nichž jsou výrazně zastoupena sídla s maximem do 2000 obyvatel.
Zlínský kraj vyplňuje střední část východní Moravy a má značně rozdílné přírodní podmínky. V jeho západní části jsou dva moravské úvaly - dolní část Hornomoravského a severní část Dolnomoravského. Východním směrem se krajina zvedá do horských celků Karpatské soustavy - Beskydy, Javorníky a Bílé Karpaty. To ovlivňuje i rozdílné podmínky klimatické a půdní. Území úvalů je odlesněno, horské oblasti jsou kryty rozsáhlými porosty jehličnanů.
Nejvýznamnější podniky jsou v průmyslu gumárenském, všeobecném strojírenství, textilním, oděvním a kožedělném průmyslu a elektrotechnice. Zemědělství je soustředěno do nížinných částí. Velmi dobré podmínky (černozemě, teplé klima) v úvalech umožňují pěstování pšenice, cukrovky i sladovnického ječmene. V podhorských a horských oblastech převládá pěstování brambor a pícnin.
K nejatraktivnějším patří z hlediska přírodních krás a rázovitosti Valašsko. Známé je muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Vyhledávanými lázněmi pro léčení cest dýchacích a zažívacího ústrojí jsou Luhačovice. Hlavními středisky osídlení jsou dále Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín a Valašské Meziříčí.
Z hlediska cestovního ruchu se území Zlínského kraje rozděluje do tří turistických marketingových oblastí: Jižní Morava, Severní Morava a Slezsko a Střední Morava.
Oblast Bílých Karpat najdeme na seznamu biosférických rezervací UNESCO a tvoří zároveň CHKO. Na severním území Zlínského kraje se také rozkládá CHKO Beskydy.
Vzhledem k poloze kraje při hranici se Slovenskem je část Zlínského kraje zapojena do přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Bílé Karpaty.