Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 256

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v okolí velkých měst.

Odpovědný rezort:

MF

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

200

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Navýšení kapacity základních devítiletých škol v působnosti a majetku obcí. Dotační program je určen pouze pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi. Jedná se o pomoc obcím postižených rezidenční suburbanizací. Stravovací zařízení, tělocvičny, družiny a další zázemí lze financovat pouze, pokud potřeba jejich rozšíření vyplývá z nárůstu počtu dětí navštěvujících školu. Finanční prostředky státního rozpočtu jsou účelově určeny na úhradu nákladů stavební, příp. technologické části stavby.

Majetkové vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. Třídy.

Odpovědný rezort:

MF

Příjemci:

Kraj

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

40

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

40

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Refundace nákladů krajů spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. Vláda svým usnesením č. 645/2020 schválila pokračování tohoto dotačního programu, a to do 31. 12. 2023. Počátkem roku 2021 bude vyhlášena nová dotační výzva.

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Odpovědný rezort:

MF

Příjemci:

Obec, DSO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí, vyjma venkovních hřišť.

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Odpovědný rezort:

MF

Příjemci:

Obec

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Dotace je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních bytů formou investiční výstavby či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku žadatele (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti).

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

OPS, PO, Obec, Kraj

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

130

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

130

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Program je realizován na základě usnesení vlády č. 902 ze dne 10. září 2003. Program je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu.

Kulturní aktivity.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

PO, FO, Obec, Kraj, OS, Česká numismatická společnost, NNO, VR, VRÚÚ, Vysoká škola, VVI

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

564.56

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

564.56

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Aktivity se prolínají téměř do všech oblastí činností v kultuře. Program je významným nástrojem plnění státní kulturní politiky.

Veřejné informační služby knihoven.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

OPS, Obec, Kraj, Česká numismatická společnost, NNO, Vysoká škola, VVI

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

38.21

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

38.21

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Program je nástrojem podpory rozvoje oblasti knihoven, poskytujících veřejné knihovnické a informační služby dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění. Je určen na podporu činnosti více než 6 000 knihoven České republiky, zapsaných v evidenci Ministerstva kultury.

Programy ochrany a péče o kulturní statky.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

Obec, Kraj, SPO

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

75

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

75

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Program záchrany architektonického dědictví.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

PO, FO, Obec, Kraj, Církev, OSS

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

235

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

235

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Zachování a obnova ohrožených nemovitých kulturních památek, které tvoří nejcennější součást národního kulturního dědictví, zejména velkých stavebních objektů, národních kulturních památek a památek světového dědictví.

Sledované indikátory:

obnova a zachování kulturní památky, lze-li pak také její zpřístupnění veřejnosti

Havarijní program.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

PO, FO, Obec, Kraj, Církev

Alokace dotačního titulu 2021 (mil. Kč):

83

Alokace dotačního titulu 2022 (mil. Kč):

83

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Stavební práce spojené s obnovou kulturní památky včetně restaurátorských prací, zejména však statické zajištění objektu, oprava krovu a střechy.

Sledované indikátory:

obnova a zachování kulturní památky, lze-li pak také její zpřístupnění veřejnosti

celkový počet záznamů: 256