Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 264

Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013, o obětech trestných činů.

Odpovědný rezort:

MSp

Příjemci:

sdružení podnikatelů, obecně prospěšná společnost , jiné, nadace/ nadační fond

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

8.8

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

8.8

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Poskytování právních informací, restorativní programy – zahrnující činnosti a procesy, které usilují o obnovení stavu narušeného v důsledku spáchaného trestného činu v podobě např. mediace, rodinné konference, atd.

Sledované indikátory:

Kromě míry naplnění kapacity programu budou vyhodnocovány následující indikátory: V případě programů poskytujících právní informace: • nejméně 70 % klientů programu obdrží komplexní informace o právech, která náleží obětem v průběhu trestního řízení. V případě restorativních programů: • nejméně 50 % klientů programu vnímá pozitivní posun ve své situaci

Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele.

Odpovědný rezort:

MSp

Příjemci:

sdružení podnikatelů, obecně prospěšná společnost , jiné, nadace/ nadační fond

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

2

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

2

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Poskytování probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele, které jsou realizovány specifickou a strukturovanou metodou práce a jejichž cílem je ukončení kriminálního jednání a úspěšná resocializace pachatelů trestné činnosti. Programy zahrnují aktivity zaměřené na uvědomění si důsledků vlastního kriminální jednání a jeho dopadu na osoby jím dotčené, přijetí odpovědnosti za spáchaný trestný čin, porozumění příčinám svého protiprávního jednání a rozpoznání jeho spouštěčů, osvojení si způsobu konstruktivního zvládání krizových/rizikových situací a přijetí způsobů jednání, které vedou k řádnému životu.

Sledované indikátory:

Kromě míry naplnění kapacity programu bude vyhodnocován následující indikátor: •nejméně u 70 % klientů programu, kteří jej úspěšně dokončili, nastal pozitivní posun v jejich osobní situaci (např. zaměstnání, škola, osobní vztahy, zmírnění agresivity, léčba závislosti, zajištění bydlení, narovnání vztahů s poškozeným).

Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy.

Odpovědný rezort:

MSp

Příjemci:

sdružení podnikatelů, obecně prospěšná společnost , jiné, nadace/ nadační fond

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

1.5

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

1.5

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Poskytování probačních programů ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) zahrnující sociální výcvik, rozvoj sociálních dovedností, psychologické poradenství, rozvoj osobnosti, terapeutický program, činnosti vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační a obecně prospěšné, které vedou k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvých a směřují k podpoře jejich vhodného sociálního zázemí.

Sledované indikátory:

Kromě míry naplnění kapacity programu bude vyhodnocován následující indikátor: •nejméně u 70 % klientů programu, kteří jej úspěšně dokončili, nastal pozitivní posun v jejich osobní situaci (např. zaměstnání, škola, osobní vztahy, zmírnění agresivity, léčba závislosti, zajištění bydlení, narovnání vztahů s poškozeným).

Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.

Odpovědný rezort:

MSp

Příjemci:

sdružení podnikatelů, obecně prospěšná společnost , jiné, nadace/ nadační fond

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

2

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

2

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Jedná se o zajišťování práce s rodinami odsouzených ve VTOS, jejímž prioritním cílem je podpora přímého kontaktu osob ve VTOS se svými blízkými, včetně ekonomické a provozní dotace kontaktů s rodinou; udržení, případně i posílení rodičovské role u osoby ve VTOS, která je rodičem, snižování nepříznivého dopadu věznění některého z rodičů na děti; podpora funkčních vztahů a rodinného zázemí uvězněných osob před nástupem, během výkonu a po propuštění z VTOS.

Sledované indikátory:

Kromě míry naplnění kapacity programu budou vyhodnocovány následující indikátory: • nejméně u 80 % klientů dojde k zintenzivnění kontaktu s rodinou, • nejméně u 50 % klientů dojde k posílení rodičovské odpovědnosti (navázání kontaktu s dítětem, zintenzivnění kontaktu s dítětem, prožití společné aktivity s dítětem).

Prevence korupčního jednání I

Odpovědný rezort:

MSp

Příjemci:

sdružení podnikatelů, obecně prospěšná společnost , jiné, nadace/ nadační fond

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

2.8

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

2.8

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Poskytování poradenství orgánům územních samosprávných celků a příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků za účelem tvorby vnitřních oznamovacích systémů a související administrativní, technické a etické infrastruktury, poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci.

Sledované indikátory:

• Počet poskytnutí poradenství orgánům územních samosprávných celků a příspěvkovým organizacím územních samosprávných celků za účelem tvorby vnitřních oznamovacích systémů a související administrativní, technické a etické infrastruktury. • Počet poskytnutí bezplatného právního poradenství v boji proti korupci. Kromě míry naplnění kvantitativních indikátorů bude vyhodnocován následující indikátor: • 60 % pozitivních reakcí na získané informace ze strany dotčených samospráv.

Prevence korupčního jednání II

Odpovědný rezort:

MSp

Příjemci:

sdružení podnikatelů, obecně prospěšná společnost , jiné, nadace/ nadační fond

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

2

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

2

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Seznamování veřejnosti s problematikou oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, vzdělávání studentů středních škol v oblasti prevence korupčního jednání coby součásti rámcových vzdělávacích programů se zaměřením na téma oznamování protiprávního jednání.

Sledované indikátory:

• Počet vzdělávaných studentů středních škol v oblasti prevence korupčního jednání coby součásti rámcových vzdělávacích programů se zaměřením na téma oznamování protiprávního jednání. • Počet osob zasažených kampaní cílenou na seznamování veřejnosti s problematikou oznamování protiprávního jednání a ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. Kromě míry naplnění kvantitativních indikátorů bude vyhodnocován i míra následující indikátor: • 60 % pozitivních reakcí na získané informace ze strany dotčených škol.

Majetkové vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy.

Odpovědný rezort:

MF

Příjemci:

kraj

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

40

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Refundace nákladů krajů spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. Vláda svým usnesením č. 645/2020 schválila pokračování tohoto dotačního programu, a to do 31. 12. 2023. Počátkem roku 2023 bude vyhlášena nová dotační výzva pro tento rok. V roce 2024 bude provedeno vyhodnocení další etapy výkupů pozemků. Zda se bude v této činnosti pokračovat i v další etapě, rozhodne vláda.

Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení.

Odpovědný rezort:

MF

Příjemci:

obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

obce do 3. tis.obyv.

Podporované aktivity:

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí, vyjma venkovních hřišť.

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

obecně prospěšná společnost , kraj, obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

250

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

300

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Program je realizován na základě usnesení vlády č. 902 ze dne 10. září 2003. Program je systémovým řešením státního podílu na rozvoji profesionálních divadel, profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů v České republice na principu sdružování finančních prostředků obcí, krajů a státu.

Kulturní aktivity.

Odpovědný rezort:

MK

Příjemci:

obecně prospěšná společnost , jiné, kraj, obec, občanské sdružení, veřejná výzkumná instituce

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

633.66

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

646.66

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Aktivity se prolínají téměř do všech oblastí činností v kultuře. Program je významným nástrojem plnění státní kulturní politiky.

celkový počet záznamů: 264