Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

O kraji - Pardubický kraj

Správním centrem Pardubického kraje (www.pardubickykraj.cz) jsou Pardubice. Kraj je tvořen 4 okresy -  Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Sídelní struktuře kraje dominuje převaha středně velkých a menších obcí a měst.
Hospodářsky nejvýznamnějším územím je úrodný pás podél toku Labe - Polabí. Další části kraje vystupují do Železných hor a okrajů Českomoravské vrchoviny a na severovýchodě do Orlických hor a skupiny Králického Sněžníku. Výškové zonalitě odpovídá i klima a kvalita půd.
Surovinová základna je poměrně chudá. Tvoří ji především vápence v oblasti Železných hor, kvalitní stavební kámen (Skutečsko) a štěrkopísky.
Kraj lze označit jako průmyslově-zemědělský. Významné postavení má chemický průmysl, včetně rafinérií, všeobecné strojírenství, textilní, oděvní, kožedělní průmysl a výroba optických přístrojů. V zemědělství je zaměstnán nadprůměrný počet pracovníků. Je soustředěno především do úrodné Polabské nížiny.
Největším městem s rozvinutým průmyslem jsou Pardubice, jejichž střed je památkovou rezervací. Ostatní města jsou menší - Chrudim v západní části a Ústí nad Orlicí ve východní části, Česká Třebová, významná železniční křižovatka a Svitavy.
V kraji je rozdílná kvalita životního prostředí. Nejméně postižená území patří do oblasti podhůří a vrchoviny, naopak nejvíce poškozené životní prostředí je v územích s koncentrovaným osídlením a průmyslem.
Rekreačními oblastmi jsou Sečská přehrada, podhůří Orlických hor, CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy. Kulturním centrem je i Litomyšl s městskou památkovou rezervací (zámecký areál je zapsán do seznamu UNESCO). Léčebné lázně napomáhající při léčbě nemocí pohybového ústrojí se nacházejí přímo v centru městečka Lázně Bohdaneč.
Z hlediska cestovního ruchu náleží celé území Pardubického kraje do turistického marketingového regionu Východní Čechy.
Okres Ústí nad Orlicí se zapojil do přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Glacensis. S pomocí prostředků EU je plánováno vybudování pokračování dálnice k česko-polské hranici a některých důležitých obchvatů měst.