Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

O kraji - Vysočina

Kraj Vysočina (www.kr-vysocina.cz) tvoří  5 okresů - Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou s poměrně řídkým zalidněním. Správním centrem kraje je Jihlava. Sídelní struktura kraje je rozdrobená, kraj Vysočina má 2. největší počet obcí. Nejpočetněji jsou zastoupeny obce s počtem obyvatel menším než 500. V těchto obcích žije asi pětina obyvatelstva kraje, což je největší podíl z České republiky.
Leží v centrální části republiky. Většinu jeho území vyplňuje Českomoravská vrchovina. Krajem prochází evropské rozvodí, pramení zde řada řek (mj. Sázava, Svratka, Jihlava). Na některých z nich jsou vybudovány vodní nádrže, které jsou zdrojem pitné vody (Švihov na Želivce pro Prahu, Vír na Svratce pro Brno), vodní dílo Dalešice na řece Jihlavě zajišťuje provoz jaderné elektrárny Dukovany.
Surovinová základna kraje je chudá. Největší význam má těžba dekoračního a stavebního kamene a cihlářských hlín.
Vyšší průměrná nadmořská výška, vlhké a chladnější podnebí a nepříliš kvalitní - podzolové půdy mají vliv na charakter zemědělské výroby. Převládá pěstování brambor a méně náročných plodin - olejniny, pícniny.
Průmyslová výroba má pestrou odvětvovou strukturu. Dominantní je strojírenství a kovodělný průmysl. V rámci kraje je dále více zastoupen průmysl textilní - zpracování lnu a odvětví mající vazby na místní surovinovou základnu - kamenický a zemědělskou výrobu - potravinářský.
Významným energetickým centrem je jaderná elektrárna Dukovany (JV od Třebíče) vyrábějící pětinu objemu elektřiny v České republice.
Typickým znakem kraje je jeho poměrně nízká vnitřní propojenost. Všechna okrajová území mají silné vazby na sousední krajská centra. Elektrifikace železniční tratě přes Žďár nad Sázavou a výstavba dálnice D1 přispěly k podpoření těchto vazeb a k rychlejšímu propojení území s Prahou a Brnem jako výraznými hospodářskými středisky.
Na území kraje jsou vyhlášeny dvě chráněné krajinné oblasti - CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy.
Území kraje je dosud poměrně málo využíváno pro turistiku, ač jak krajinářsky, tak kvalitou životního prostředí k tomu dává dobré předpoklady. K nejvýznamnějším kulturně historickým památkám patří město Telč - zapsané do Seznamu světového kulturního dědictví.
Z hlediska cestovního ruchu náleží celé území kraje Vysočina do turistického marketingového regionu Vysočina.
Na okresy Jihlava a Třebíč se vztahuje pomoc poskytovaná v rámci projektů EU pro přeshraniční spolupráci.