Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Vysočina - turistická oblast

Turistická oblast Vysočina je totožná s turistickým regionem Vysočina a zároveň je také samostatným krajem v rámci ČR.

Českomoravská Vysočina je naší nejrozsáhlejší vrchovinou, jejíž nejvyšší vrcholky přesahují 800 m. Na jihu hraničí s Rakouskem, na západě s jižními Čechy,  severní část tvoří Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy a východní hranice vede údolím řeky Svitavy a Dyjsko-svrateckým úvalem. Území je cenné pro svoje neopakovatelné životní prostředí. Je to malebná krajina se zaoblenými zalesněnými vrchy, romanticky vyhlížejícími skalisky, širokými údolími řek a potoků. Je okouzlující v létě a drsná v zimě. K romantickému rázu krajiny přispívají řeky - Jihlava s Dalešickou nádrží, Svratka s Vírskou přehradou, Oslava a horní toky Želivky a Sázavy.
Neopakovatelná atmosféra krajiny upoutala také mnohé umělce. Inspirovali se jí malíři A. Chitussi, A. Slavíček, F. Kavan, O. Blažíček a další, sochaři J. Štursa a V. Májovský a hudební skladatelé G. Mahler a V. Novák.

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy je charakteristická pestrým střídáním luk, pastvin, polí, lesů a rybníků. Dodnes si zachovala charakter vyvážené a svým způsobem zachovalé kulturní krajiny. Klimaticky patří mezi chladnější, vlhčí a větrnější oblasti. Typické pro tuto lokalitu jsou roztroušené skalní útvary a balvanité sutě. Součástí jsou také přírodní rezervace - Radostínské rašeliniště se vzácnými druhy rostlin, Žákova hora se zbytky jedlobukového pralesa, Ranská bahna s unikátním systémem prameništních a potočních porostů jasanu a olše. V okolí rybníka Velké Dářko se nachází významné rašeliniště s chráněnými druhy rostlin. Čtyři palice je rulový skalní útvar s původní vegetací, v rezervaci Štíří důl žije řada chráněných živočichů, na slatinných loukách u rybníka Řeka se vyskytují chráněné druhy rostlin a hmyzu. Ranská jezírka jsou obklopena vzácnou vegetací a vznikla zaplavením jam po těžbě železné rudy. Rezervaci Ransko tvoří vlhké a bažinaté lesy.
Mohelenská hadcová step představuje jednu z nejznámějších přírodních rezervací. Je zajímavá především svým geologickým podkladem, nerostem hadcem, který také vytváří příznivé podmínky pro výskyt vzácných druhů drobných kapradin a trpasličích forem stromů.
Údolí řeky Doubravy je typické příkrými skalnatými svahy čnícími nad korytem řeky někde až do výšky 60 m. Návštěvníky zaujme 20 m vysoká skalní věž Čertův stolek, v jejíž dolní části jsou puklinovité jeskyňky.
Údolí řeky Oslavy a Chvojnice tvoří kaňony s teplomilnými rostlinami. Je to jedno z posledních míst v ČR, kde lze pozorovat přirozeně meandrující řeky. Oba toky se spojují u zříceniny Kraví hora. Z dalších památek můžeme vidět nad řekou zříceninu Sedleckého hradu, hradu Lemberka a lovecký klasicistní zámeček Vlčí hora z počátku 19. století.

Jihlava je centrem oblasti i regionu, je i krajským městem. Jihlava patřila ve středověku díky těžbě stříbra k nejbohatším městům v Čechách. Chránila se mohutnými hradbami, které jsou z větší části dodnes zachovány. Město je pozoruhodné jedním z největších historických náměstí ve střední Evropě s komplexem architektonicky cenných měšťanských domů a církevních staveb-kláštery dominikánů a minoritů s kostely nebo farní kostel sv. Jakuba Většího. Pod náměstím se nachází několikapodlažní labyrint podzemních chodeb, který vznikl propojením středověkých sklepů. Hornickou slávu připomíná každý rok Havířský průvod.

Gotický hrad Pernštejn patří k nejlépe zachovaným hradům v Evropě. Důmyslný obranný systém, který činil hrad téměř nedobytným se osvědčil během třicetileté války. Byl renesančně přestavěn v 16.století. Vnitřní prostory jsou propojeny křivolakými chodbami a strmými schodišti, místnosti jsou zařízeny dobovým zařízením a nábytkem z pozdní gotiky a renesance.
Město Havlíčkův Brod je jedním z nejkrásnějších měst na Sázavě, leží na středověké obchodní stezce, tzv. Haberské. Toto výhodné umístění zaručilo městu hospodářský rozkvět. Centrum historické části tvoří barokní náměstí obklopené štítovými domy s kašnou. Barokně přestavěný kostel Nanebevzetí Panny Marie se může pochlubit cenným mobiliářem a vzácným zvonem z počátku 14. století, který je jedním z nejstarších zvonů v ČR.
Město Pelhřimov bylo založeno již ve středověku. Po ničivém požáru v 18. století získalo současný barokní ráz. Zámek byl také barokně upraven. O středověkém původu města svědčí dochované opevnění se dvěma branami, z dalších památek je zde farní kostel sv. Bartoloměje s hodnotným interiérem a renesanční kostel sv. Víta.
Město Třebíč vzniklo ve 13. století kolem benediktinského kláštera, který byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek, později upravený barokně. Z původního kláštera se dochovala románsko-gotická bazilika sv. Prokopa, která je se svým monumentálním portálem a trojlodní kryptou jednou z nejvzácnějších staveb ve střední Evropě. Tato památka je také zapsána na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Působení silné židovské komunity připomínají dosud zachované stavby židovského města. Na náměstí se dochovalo množství cenných domů.
Zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou byl vybudován ve vrcholném baroku a je obklopen rozsáhlým parkem ve francouzsko-anglickém stylu. V první polovině 18. století z něj majitelé udělali centrum hudebního života a tato tradice se zachovává dodnes. Každoročně v červnu zde probíhá Mezinárodní festival Petra Dvorského.
Zámek Náměšť nad Oslavou je krásný renesanční zámek, jehož předchůdcem byl gotický hrad, z něhož se zachovala jedna věž. Kromě stylově zařízených pokojů zaujmou sbírky vzácných gobelínů ze 16. až 19. století. V zámecké oboře roste  přes 700 starých stromů.
Hrad Lipnice nad Sázavou vznikl ve 14. století jako obranná pevnost sloužící k ochraně obchodní cesty z Havlíkova Brodu do Humpolce. Po požáru v r. 1869 hrad zpustl. Prohlédnout si můžeme zbrojnici, expozici gotických kamnových kachlů, kapli a rozsáhlá sklepení. Zbytky věže nabízejí rozhled po okolí. V obci pod hradem je památník J. Haška v domku, kde spisovatel prožil poslední léta svého života.
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou je unikátním dílem architekta J. B. Santiniho z 18. století. Pro svou originalitu tzv. barokní gotiky a mistrovskou kompozici, symboliku a výzdobu byl zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO.
Město Telč je právem považováno za jedno z nekrásnějších u nás. Má typické trojúhelníkové náměstí lemované měšťanskými domy s renesančními štíty a podloubími. Spolu se zámkem tvoří historické jádro výjimečné hodnoty zařazené na seznam kulturního dědictví UNESCO. V zámeckých sálech se zachovanými dřevěnými kazetovými stropy si mohou návštěvníci prohlédnout cenný mobiliář a bohaté sbírky. Je zde také umístěna pobočka Muzea Vysočiny a v zámeckém zahradním ochozu je Galerie Jana Zrzavého.

Pro aktivní dovolenou jak v létě, tak v zimě jsou zde ty nejlepší podmínky. Krajina je protkána stovkami kilometrů turistických tras pro pěší, cyklisty i jezdce na koni, surfaře potěší velké vodní plochy, je zde řada rybolovných revírů. V zimě jsou zde ideální terény pro běžkaře (Nové Město na Moravě), ale roste i počet sjezdovek.
Naučných stezek pro pěší je zde řada - např. Babín, Údolím Doubravy, Dářko, Čeřínek nebo Bažantnice.
Rekreační oblast Velké Dářko-Škrdlovice se nachází v jednom z nejkrásnějších míst u rybníka Velké Dářko s rozlohou 206 ha. Rekreační oblast je významným centrem cestovního ruchu a turistiky s řadou přírodních krás.

Ve srovnání s vyspělejšími turistickými oblastmi a regiony je slabou stránkou nabídky nedostatečně rozvinutá základní a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu. Chybí dostatek hotelových zařízení s vyšším standardem služeb, sportovní a rekreační zařízení v turistických střediscích a zařízení rozšiřující spektrum forem trávení volného času.

Realizačními výstupy bude:

  • dobudování sítě regionálních cyklotras s propojením na síť v Dolním a Horním Rakousku a sousedních krajích ČR
  • vznik minimálně 200 nových lůžek ve venkovských ubytovacích zařízeních
  • výstavba a modernizace hotelových a gastronomických zařízení
  • vznik nových atraktivních sportovně-rekreačních zařízení