Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

O kraji - Jihočeský kraj

Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz) je svou rozlohou po Středočeském kraji druhým největším krajem v ČR.
Významná část hranic kraje je tvořena státní hranicí s Německem a Rakouskem a dále sousedí s kraji Vysočina, Středočeským a Plzeňským.
Správním centrem kraje jsou České Budějovice. Tato metropole jižních Čech je střediskem vzdělání a kultury s Jihočeskou univerzitou a vědeckými ústavy Akademie věd, divadly a galeriemi a může se chlubit největším čtvercovým náměstím v ČR o rozloze 1,7 ha. České Budějovice udržují také kontakty se zahraničními partnerskými městy, jako Nitra, Linec, Pasov, Suhl, Almere a Lorient. Jihočeský kraj tvoří 7 okresů - České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.
Jihočeský kraj je geograficky poměrně uzavřeným celkem, jehož jádro tvoří Jihočeská kotlina s Českobudějovickou a Třeboňskou pánví, které jsou položené kolem 400 m n. m. s řadou rybníků. Jihočeskou kotlinu na jihozápadě obklopuje Šumava, dále pak výběžky Brd, Středočeská žulová vrchovina, Českomoravská vrchovina a Novohradské hory. Osu kraje tvoří řeka Vltava s přítoky Otavou a Lužnicí. Více než jednu třetinu území kryjí lesy.
Kraj není příliš bohatý na nerostné suroviny. Převažuje těžba štěrkopísků, stavebního kamene, cihlářských hlín a v omezené míře keramických jílů, vápence a grafitu. Významným přírodním bohatstvím jsou lesy.
V kraji převažuje zpracovatelský průmysl - výroba potravin, nápojů, dopravních prostředků, strojů a zařízení, textil a oděvy. Největší a nejvíce diskutovanou stavbou je jaderná elektrárna Temelín. I přes výstavbu mnoha podniků patří kraj k nejméně průmyslovým oblastem v České republice.
Z hlediska mezinárodní dopravy zaujímá Jihočeský kraj strategickou polohu na ose sever-jih. Krajem procházejí důležité mezinárodní silnice a severojižní železniční koridor. Problémem zůstává napojení kraje na evropskou síť.
Zemědělství se orientuje na rostlinnou výrobu, kde převažuje pěstování obilovin, olejnin a brambor. Několikasetletou tradici má tato oblast v chovu ryb, který představuje polovinu produkce v rámci celé ČR.
Význam kraje spočívá v kvalitě životního prostředí. Proto se také stává významnou turistickou a rekreační oblastí. Cestovní ruch zaznamenal v posledních letech největší nárůst podílu na podnikatelských aktivitách.
CHKO Šumava a Národní park Šumava (vyhlášen r. 1991 - největší v ČR a v Evropě) je zařazena do světové sítě biosférických rezervací v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) UNESCO a patří mezi nejnavštěvovanější oblasti republiky. Také další CHKO-Třeboňsko, Blanský les a Novohradské hory jsou přitažlivé svým čistým ovzduším a málo zalidněnou krajinou. Významným krajinným prvkem jsou nejenom rybníky (největší Rožmberský), ale i přehrady vltavské kaskády, kde největší (objemem zadržené vody) je Orlická přehrada a nejdelší Lipno. Najdeme zde také technické památky, z nichž lze uvést Schwarzenberský kanál nebo třeboňskou Zlatou stoku či úzkorozchodné tratě v Jindřichově Hradci a Nové Bystřici. Ale i kulturní památky jsou velice cenné - Český Krumlov a Holašovice jsou zapsány v Seznamu kulturních památek UNESCO.
Z hlediska cestovního ruchu náleží prakticky celé území Jihočeského kraje do turistického marketingového regionu Jižní Čechy a zasahuje sem i turistický marketingový region Šumava.