Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Jižní Čechy - turistická oblast

Turistická oblast Jižní Čechy  je totožná s turistickým regionem Jižní Čechy a tvoří většinu Jihočeského kraje.

Obyvatelé této oblasti jsou pyšní na svůj region a většina se sem ráda vrací. Také statisíce turistů si každoročně odvážejí přání návratu.

Novohradské hory, jejichž nejvyšší vrcholky dosahují nadmořské výšky až 1000 m, jsou krajem hlubokých lesů s nejstaršími přírodními pralesovitými rezervacemi v České republice i střední Evropě - Žofínským a Hojnovodským pralesem. Malebnou působivost krajiny dokreslují malé údolní nádrže. Novohradské hory se v současnosti stávají oblíbeným a vyhledávaným místem pro milovníky pěší turistiky a cykloturistiky. Nabízí se zde např. naučná stezka Terčiným údolím.
Přírodní park Česká Kanada je krajem hlubokých lesů s drsným podnebím, divokou přírodou, vysokými vrchy, velkými rybníky a romantickými, tichou majestátnost vyzařujícími žulovými útvary bizarních tvarů, roztroušenými po rozlehlých hvozdech. Toto velmi řídce osídlené území je možné pozorovat při cestě úzkokolejnou dráhou na trati Jindřichův Hradec-Nová Bystřice či při turistické vycházce po jedné z mnoha značených cest.
Třeboňské rybníky vznikly pravděpodobně již za vlády Karla IV., většina byla vybudována až v 16. století. Unikátním dílem českého rybníkářství je rožmberská rybniční soustava, tvořená především napájecími kanály Zlatá stoka a Nová řeka a rybníky Rožmberk a Svět. Soustavu během 16. století vytvořili známí rybníkáři Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan. Kromě přírodních a krajinotvorných hodnot mají i velký význam pro chov ryb. Kapr se chová již od středověku a postupně přibyly ryby domácího i cizího původu. Výlovy jihočeských rybníků společně s tradičními zvyky se na podzim stávají přitažlivou podívanou. Kromě mnoha druhů ptáků, typických pro tuto oblast, zde hnízdí i vzácný orel mořský.
Třeboňsko je jedna z mála chráněných krajinných oblastí vyhlášených v rovinaté krajině kultivované člověkem. Na mnoha místem lze hovořit o harmonické krajině. K nejcennějším biotopům patří rozsáhlá přechodová rašeliniště, zachovány zůstaly z velké části i meandrující toky řek s pravidelně zaplavovanými nivami a zbytky lužních lesů i extrémně suché lokality vátých písků. Více také na internetové adrese trebonsko.nature.cz/web/chko-trebonsko.
Rašeliniště Červené blato, jehož podstatnou část zaujímá i stejnojmenná přírodní rezervace, je jedno z nejznámnějších a nejcennějších rašelinišť na Třeboňsku, s rozsáhlými porosty borovice blatky, značně rozšířeným rojovníkem bahenním a s typickou faunou. Rašelina tu dosahuje síly až 7 m.
Chráněná krajinná oblast Blanský les se nachází severně od Českého Krumlova. Je to přírodně velmi zachovalé území. Nejvyšší vrchol tvoří dominanta hory Kletě - 1083 m. Významným tokem je řeka Vltava, středem oblasti protéká Křemžský potok. Více než polovina území je pokryta lesními porosty. Kromě přírodních krás jsou zde i historické památky. Pro svoji krásnou a zachovalou přírodu je i cenným rekreačním zázemím. Více také na internetové adrese blanskyles.nature.cz.
Chýnovská jeskyně je vápencová jeskyně s prostory na několika úrovních, klesající do hloubky 41 m s několika jezírky a délkou chodeb 1200 m. Byla objevena při lámání kamene v r. 1863 a zpřístupněna  v r. 1888. Dodnes se do ní sestupuje původním vchodem.

Neodmyslitelnou součástí města Strakonic jsou dudy a dudáci. Pověst o Švandovi dudákovi a mnohaletá dudácká tradice, která je stále udržována, vytváří atmosféru, v níž se daří pravidelným setkáváním dudáků, dudáckých muzik a tanečníků z mnoha států světa. Toto setkání pořádané od roku 1967 se nazývá Mezinárodní dudácký festival Strakonice. Svým rozsahem a kvalitou patří mezi nejvýznamnější folklorní festivaly světa.
Hrad Strakonice byl založen na počátku 13. století šlechtickým rodem Bavorů a patří mezi nejstarší kamenné hrady u nás. Během staletí byl několikrát přestavován. V prostorách hradu sídlí Muzeum středního Pootaví, jehož sbírky nás seznamují např. s historií dudáctví. Z gotické hradní věže Rumpál máme také krásný pohled na město.
Holašovice je malebná vesnice, která se nachází 15 km západně od Českých Budějovic. Rozlehlá pravidelná obdélná náves vypadá jako z pohádky, dochoval se tu i jeden z nejdokonalejších celků lidové architektury. Unikátní podoba holašovických statků z poloviny 19. století je ukázkou tzv. selského baroka, které představují barevné fasády se štíty s bílou štukovou výzdobou. Holašovice jsou zapsány na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Město České Budějovice je centrem kraje i turistické oblasti. Bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. roku 1265. Jsou zde dlážděné uličky, zbytky městského opevnění se strážními věžemi, tradičním symbolem je barokní Samsonova kašna a nelze přehlédnout ani Černou věž vysokou 72 m. Nejstarší stavbou města je dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie.
Město Tábor založili husité po roce 1420. Historické jádro města je díky unikátní zástavbě a množství zachovalých památek městskou památkovou rezervací. K významným objektům patří např. gotická budova radnice, podzemí nebo zachovalá věž někdejšího hradu Kotnov. Ráz Tábora dotváří nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě Jordán.
Jindřichův Hradec je svázán s hradem, který se tyčí nad soutokem Nežárky a Hamerského potoka. Původně gotický hrad byl v 16. století přestavěn na renesanční zámek s unikátní stavbou rondelu. Po barokních dostavbách se rozrostl na rozlohu více než 3 ha a je v něm uloženo na 10 000 historických a uměleckých předmětů. Nejvýznamnější stavbou je kostel sv. Jana Křtitele, dominantou je gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie s věží vysokou 68 m. Městské muzeum má největší mechanický betlém na světě, tzv. Krýzovy jesličky.
Hrad Strakonice byl založen na počátku 13. století šlechtickým rodem Bavorů a patří mezi nejstarší kamenné hrady u nás. Během staletí byl několikrát přestavován. V prostorách hradu sídlí Muzeum středního Pootaví.
Zámek Hluboká nad Vltavou je v dnešní podobě považován za nejkrásnější zámek v Čechách. Rozlehlý objekt čítá na 11 věží a bašt, ve 120-ti pokojích jsou umístěny kolekce cenných obrazů a nábytku.
Na místě dnešního Písku vznikla osada již za dob rýžování zlata na Otavě. O výstavbu města se zasloužil král Přemysl Otakar II. Písek má řadu významných památek, mimořádně cenný je nejstarší kamenný most v Čechách, dlouhý 111 m ozdobený barokními sochami.
Hrad Zvíkov nazývaný "král českých hradů" byl vybudován v rané gotice na vysokém ostrohu nad soutokem Otavy s Vltavou. Nejstarší částí je Hlízová věž s jižním palácem, po roce 1250 rozšířeným na jednopatrový čtyřkřídlý palác s nepravidelným arkádovým nádvořím a ochozem s obkročnou klenbou. Ze sálů zaujme především Svatební nebo Kurfiřtská síň s cennými gotickými freskami.
Město Písek již svým jménem vypovídá o původu svého vzniku. První osada vznikla v místech rýžování zlatonosného písku na řece Otavě. Město má řadu významných památek, mimořádně cenný je raně gotický kamenný most dlouhý 111 m, který je nejstarším mostem v ČR vystavěným koncem 13. století s barokními plastikami.
Zámek Červená Lhota je pohádkový romantický zámek stojící na skalnatém ostrůvku uprostřed rybníka, který vznikl vystavěním vysoké hráze a zalitím údolí vodou. Ostrov spojuje s hrází kamenný, dříve padací most, vedoucí ke vchodu do zámku. Zámek je zařízený jako letní sídlo a přibližuje bydlení šlechty v období baroka, rokoka a klasicismu.
Město Třeboň je starobylé sídlo na Zlaté stezce a jeho počátky sahají do 12. století. Dochovalo se jedinečné opevnění s branami a baštami, rozlehlý zámecký areál s přilehlým parkem, řada gotických a renesančních domů a další stavby dokreslují podobu města. Jeden z nejvýstavnějších renesančních domů na náměstí se jmenuje U Bílého koníčka. Neodmyslitelnou součástí Třeboně jsou proslulé slatinné lázně, specializující se na léčbu a rehabilitaci pohybového ústrojí. Město je obklopené souvislým pásem parků a luk včetně
rybníka Svět. Jedinečnou a jedinou ukázkou tzv. dvojhradu je zřícenina Choustníku, kdysi mohutné stavby jižně od Tábora.
Hrad Landštejn je jedním z nejstarších, nejrozsáhlejších i nejzachovalejších hradů u nás. Vznikl jako románský strážní hrad na jednom z vrchů Novobystřické vrchoviny na hranici tří historických zemí - Čech, Moravy a Rakouska. Od r. 1771 po požáru se změnil v neobývanou zříceninu.
Cyklistické stezky v mírném terénu nabízejí příjemné a bezpečné trasy i pro netrénované výletníky nebo pro rodiny s dětmi, např. cyklotrasy - Nakolice-Hranice, Příhraniční nebo Blata nebo naučné stezky - Cesta drahokamů, Sokolí hnízdo, Vyšenskými kopci nebo Paměti Novohradska.
Sjíždění řek je velice populární na Vltavě - ráji vodáků, ale také na Otavě, Nežárce či Lužnici. Pro všechny milovníky vodních sportů se nabízejí nejen jihočeské rybníky, ale i rozsáhlá oblast přehrady Orlík, vzdálená 15 km od Písku. Možnost koupání poskytují také údolní nádrž Jordán v Táboře, pískovny v Roudné u Soběslavi a ve Vlkově u Veselí nad Lužnicí. Rybníky Adamovský a Nový Kanclíř uspokojí požadavky i nejnáročnějších sportovních rybářů.
Typickými návštěvníky oblasti jsou lidé mající rádi přírodu, památky, kulturu a historii, aktivní dovolenou a pobyt a oceňují klid a kvalitní životní prostředí. Místem jejich bydliště bývá Praha, České Budějovice, Plzeň, Brno a obce a města v sousedních krajích. Návštěvnost různých oblastí má převážně jednosezonní charakter s výraznou letní sezonou.
Návštěvnost se v letním období koncentruje do několika intenzivněji využívaných oblastí, především do rekreačních oblastí v blízkosti přehradních nádrží a rybníků - Třeboňsko, Budějovicko a Jindřichohradecko a podél vodních toků - Vltava, Lužnice, Otava a dále pak do turisticky atraktivních oblastí - Novohradsko nebo Třeboňsko.

Příkladem investičních akcí pro tuto oblast jsou:

  • golfový a tenisový areál Hluboká nad Vltavou, golfové areály Panství Bechyně, Nová Bystřice, Alenina Lhota
  • hotely v Písku, Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Táboře a jinde