Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

O kraji - Ústecký kraj

Správním centrem Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz) je Ústí nad Labem, město s jedním největších železničních uzlů v ČR a největším říčním přístavem na Labi. Území kraje hraničí převážnou částí s Německem a v ČR s krajem Karlovarským, Libereckým, Středočeským a velice malou částí i s krajem Plzeňským. Je tvořen sedmi okresy - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Celkově je tato oblast charakteristická značným zprůmyslněním, těžbou uhlí a výrobou a zůstává tak oblastí s nejvíce poškozeným životním prostředím i přes útlum těžby uhlí a odsiřovaní elektráren.
Ústecký kraj se rozkládá na severozápadě Čech, kde významnou část oblasti tvoří Krušné hory s nejvyšší horou Klínovcem 1244 m n.m. jehož jižní svahy prudce klesají do Mostecké pánve. Její jižní okraj tvoří výrazné a typické vrchy Českého středohoří rozdělený řekou Labem na dvě části. Na jihu jsou roviny v údolích řek Ohře a Labe.
Surovinovou základnu kraje tvoří především významná ložiska hnědého uhlí představující naprostou většinu zásob této suroviny v ČR. Jsou zde také ložiska jílů a horších druhů kaolínu, podél řek jsou také významná ložiska písků a štěrkopísků.
Kraj patří k oblastem s vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou. Převahu má těžký průmysl s vysokou materiálovou a energetickou náročností - energetika, chemický průmysl, strojírenství, hutnictví, sklářství a výroba textilu. Významná je těžba hnědého uhlí, i když její vliv neustále klesá.
V zemědělství je kraj významnou produkční oblastí chmele. Ovocnářství a pěstování zeleniny je rozvinuté především na Litoměřicku podél Ohře a Labe.
Velký význam má pro kraj doprava s vazbou na EU a to jak silniční, tak i železniční a vodní cesty. Dopravně je kraj rychle dostupný ze všech sousedních krajských sídel i z Prahy.
I přes to, že je tento kraj charakterizován velkou průmyslovou výrobou, je zde několik chráněných krajinných oblastí s cennými přírodními hodnotami jako je CHKO České Středohoří nebo CHKO Labské pískovce. Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen 1. 1. 2000 o rozloze 79 km2 a navazuje na Národní park Saské Švýcarsko v Německu. Tvoří jej jedinečné pískovcové útvary, z nichž je nejznámější Pravčická brána - unikátní skalní most patřící mezi Národní přírodní památky.
Navštěvované jsou také Městské památkové rezervace v Litoměřicích, Úštěku, Kadani, Žatci a především Terezíně. Díky unikátnímu přesunu je známou historickou stavbou i Děkanský kostel v Mostě.
Z hlediska cestovního ruchu náleží celé území Ústeckého kraje do turistického marketingového regionu Severozápadní Čechy.
Tento kraj je také oblastí s poměrně vysokou hustotou zalidnění - největší města regionu jsou Ústí nad Labem, Most, Teplice, Chomutov a Děčín. Problémem kraje je již několik let nejvyšší míra nezaměstnanosti a to ve všech okresech.
Vzhledem ke své poloze u hranic s Německem jsou obce a města zapojeny do přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionů: Euroregion Krušnohoří (okresy Louny, Most, Chomutov a částečně Teplice), Euroregion Labe (okresy Litoměřice, Ústí nad Labem a částečně Teplice a Děčín) a Euroregion Nisa tvořená částí okresu Děčín.