Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

O kraji - Plzeňský kraj

Plzeňský kraj (www.kr-plzensky.cz) je svou rozlohou po Středočeském a Jihočeském kraji třetím největším v České republice. Tvoří jej sedm okresů - Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov. Správním centrem kraje je Plzeň. Rozmístění jeho obyvatel je značně nerovnoměrné. Ve srovnání s republikovými průměry převažují malé obce. V kraji je poměrně málo měst střední velikosti, většina rozvojových sídel leží v pásu podél dálnice spojující Prahu se SRN.
Plzeňský kraj tvoří západní část republiky a má výhodnou polohu vůči vyspělým západoevropským zemím. Jeho střed vyplňuje Plzeňská kotlina, ve které se vějířovitě sbíhají západočeské řeky (Úslava, Úhlava, Radbuza), spojující se u Plzně v tok Mže (Berounka). Nejvyššími polohami jsou pohraniční pásma Šumavy a Českého lesa, které také mají drsnější podnebí s nižšími teplotami a větším množstvím srážek.
Nízká hodnota hustoty zalidnění je způsobena především příhraničními okresy. Ekonomický rozvoj, ale i osídlení byl ovlivněn především v období po druhé světové válce. Teprve v posledním desetiletí dochází k oživení hospodářského růstu tohoto území. Krajem procházejí důležité mezinárodní silniční a železniční komunikace.
Surovinovou základnu kraje tvoří především ložiska kaolínů, jílů a keramických surovin severně od Plzně a vápenců a stavebních surovin v jižní části kraje. V hospodářství kraje převládá průmysl, soustředěný především do Plzně a jejího okolí. Rozhodujícím odvětvím je strojírenství, významný je průmysl keramický a potravinářský.
Pohraniční pásma Šumavy a Českého lesa je vyhledávaná oblast rekreace a turistiky. Pro jižní část kraje je významným centrem město Klatovy ("brána Šumavy") jako středisko západního podhůří Šumavy. Pro oblast Chodska jsou Domažlice. V kraji se nachází řada historických památek se statutem nejvyšší ochrany. Dále jsou zde Konstantinovy Lázně, které náleží k význačným lázeňským místům v České republice.
Z hlediska cestovního ruchu se rozděluje území Plzeňského kraje do tří turistických marketingových oblastí: Plzeňsko, Šumava a Západočeské lázně.
Na území Plzeňského kraje je vyhlášena chráněná krajinná oblast Šumava, která je zařazena do světové sítě biosférických rezervací v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) UNESCO. V roce 2005 byla vyhlášena CHKO Český les, která zahrnuje nejcennější území příhraničního pásu hor Českého lesa.
Města a obce z okresů Klatovy a Domažlice jsou od roku 1993 sdruženy v Euroregionu Šumava, z okresu Tachov do činnosti Euroregionu Egrensis.