Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okolí Prahy - turistický region

Kraj s řadou významných turistických center a lokalit

Turistický region Okolí Prahy je totožný se Středočeským krajem.
Pro marketingové účely je rozdělen do tří turistických oblastí:
Střední Čechy-západ, Střední Čechy-jihovýchod a Střední Čechy-severovýchod-Polabí.

Tento turistický region má významný potenciál cestovního ruchu, vycházející z přírodních a kulturně historických předpokladů, zejména v jižní a jihozápadní části a v nejsevernějších oblastech. Cestovní ruch ovlivňuje blízkost Prahy jako hlavního turistického cíle v České republice, což v některých směrech je využíváno jako výhoda, protože nad konkurenčními vztahy převažují vztahy spolupráce.
Dopravní dostupnost je dobrá, je zde síť dálnic a rychlostních komunikací z Prahy hvězdicovitě se rozprostírajících do všech regionů a také uspokojující železniční síť zahrnující vysokorychlostní koridory i tratě regionálního významu s provozem vlaků příměstské i dálkové dopravy.

Region je od nepaměti úzce spjat s dějinami naší země. Jsou zde stovky míst se zajímavou historií a památkami - Libice, Stará Boleslav, Levý Hradec a Budeč, jména připomínající počátky českého státu a vládu Přemyslovců. Najdeme zde mnoho dalších vzácných historických památek, jakými jsou hrady Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, Kokořín nebo Český Šternberk. Také pozdější šlechtická sídla, renesanční a barokní zámky se svými výstavnými zahradami, jsou jistě příjemným lákadlem pro návštěvníky. K nejpřitažlivějším patří Nelahozeves, Dobříš, Kačina, Hořovice nebo Žleby, ale nelze opomenout ani zámek v Lánech, letní sídlo prezidentů naší republiky.
Prakticky všechna města tohoto regionu se mohou pochlubit historickým jádrem. Skutečnou perlou mezi nimi je Kutná Hora, jejíž historické jádro bylo zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Ale i další města jako Kolín, Mělník, Slaný, Kladno, Beroun, Rakovník, Příbram, Benešov nabízejí mnohé.
Tato turistická destinace nezklame ani milovníky přírodních krás. Rozprostírá se zde několik chráněných krajinných oblastí. Nejvýznamnější a největší je Křivoklátsko, jež tvoří rozsáhlý komplex smíšených lesů. Na tuto lokalitu navazuje geologicky zajímavá oblast Českého krasu. Jedná se o největší krasový útvar v Čechách se známými Koněpruskými jeskyněmi. Nesmíme zapomenout také na vrchy Velký a Malý Blaník. Je zde také CHKO Kokořínsko, pro kterou jsou typická kaňonovitá údolí s pískovcovými skalami. Územím protékají řeky Berounka, Vltava, Labe či Sázava, které vytvářejí malebné scenérie a romantická zákoutí. Zejména harmonická příroda kolem Berounky a Sázavy, stejně jako vodní díla na Vltavě, vybízejí k odpočinku a strávení příjemných chvil ve volném čase.
Největší přírodní skulptury v ČR, Čertovy hlavy, vytesal do pískovcových skal u Liběchova na okraji kokořínské pískovcové oblasti sochař V. Levý ve 40. letech 19. století.
Cyklistické stezky tvoří rozsáhlou síť, která je každým rokem rozšiřována o další zajímavé trasy. Cyklisté se mohou vydat na populární regionální cyklotrasy, např. Labskou nebo Posázavskou, či na dlouhé nadregionální trasy, jako jsou Greenways - Praha-Vídeň a Pražská stezka - Praha-Brno.
K dalším zajímavostem patří vinařství v Mělníku, které má ve městě na soutoku Vltavy a Labe velmi starou tradici. Každý rok v září se zde koná slavnostní vinobraní.
Nejcennější ukázky lidové architektury můžeme vidět v několika muzeích v přírodě. Skanzen v Třebízi představuje různé typy kamenného domu a roubené zvonice z oblasti Slánska, Muzeum lidových staveb v Kouřimi je zaměřeno na staré stavební techniky, Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem soustřeďuje typické roubené stavby středního Polabí, stejně tak jako vznikající Muzeum vesnických staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci. Kromě skanzenů se zde nachází několik významných vesnických památkových zón, jako jsou středověká jádra vsí Lensedly a Bošín. Příkladem ojedinělé roubené usedlosti ze 16. století je Hamousův statek ve Zbečně. Typickou středočeskou srubovou stavbou je také rodný dům národního buditele Josefa Jungmanna v Hudlicích. Dále zde najdeme hornické muzeum Příbram-Březové hory, největší svého druhu v ČR .

Cestovní ruch je strategicky zaměřen na tuzemské návštěvníky, přijíždějící z celé České republiky, významnou skupinou jsou turisté cestující do Prahy, kteří preferují pobyt mimo hlavní město a turisté projíždějící krajem, kteří jsou ochotni strávit v regionu určitý čas. Dále pak obyvatelé Prahy vyhledávající v časově a dopravně dostupném okolí nabídku pro krátkodobé pobyty. Samostatnými cílovými skupinami jsou návštěvníci přijíždějící z  profesních důvodů, děti a mládež, senioři a lázeňští hosté.

Celková návštěvnost regionu je vzhledem k  velikosti území pod celostátním průměrem. V absolutním počtu turistů je na 5. místě v republice (bez Prahy). Nejvíce zahraničních turistů je z Německa, Nizozemska a Polska. Ubytovací kapacity jsou s přihlédnutím k rozloze rovněž jedny z nejnižších.

V současnosti je nabídka směrována především do těchto oblastí cestovního ruchu:

 • poznávací cestovní ruch - historie, hrady, zámky, sakrální objekty, technické atraktivity
 • rekreační cestovní ruch - rekreace u vodních ploch, příměstská rekreace
 • sportovní a aktivní cestovní ruch - pěší turistika a cykloturistika, vodní turistika a vodní sporty, týmové sporty, golf, v nejjižnější části omezeně zimní sporty
 • venkovská turistika a agroturistika
 • profesní cestovní ruch - kongresový, konference, vzdělávací aktivity, obchodní jednání
 • lázeňství a péče o zdraví v oblasti "severo-východ" - zejména Poděbrady

Základní cíle rozvoje cestovního ruchu jsou vytyčeny pro období do roku  2010:

 • zlepšení pozice kraje v počtu turistů a dosažení úrovně 1,1 mil. ubytovaných hostů v zařízeních Středočeského kraje, tj. cca 5% roční růst
 • při zachování poměrného nárůstu absolutního počtu návštěvníků a turistů z NUTS II Střední Čechy zvýšit podíl návštěvníků a turistů z ostatních částí ČR a ze zahraničí
 • zlepšení pozice kraje z pohledu ukazatele průměrné délky pobytu turistů v kraji a dosažení hodnoty nad úrovní průměru ČR
 • vytvoření nové silné image kraje v sektoru cestovního ruchu jako cílové destinace, specifické zejména poznávací turistikou, zaměřenou na historické a kulturní atraktivity, aktivními pobyty a rekreačními pobyty spojenými s venkovským prostředím a s vodními toky a vodními plochami v kraji, turistiku spojenou s poznáváním historických atraktivit, s venkovským prostředím a s významnými vodními toky a plochami v kraji
 • posílení pozice kraje jako přirozené doplňkové destinace a klidového zázemí pro návštěvníky a turisty přijíždějící do Prahy a jako přirozeného volnočasového a rekreačního zázemí pro silnou populaci hlavního města

 V návaznosti na ně je stanoveno šest strategických rozvojových oblastí, pro které jsou zpracovány dílčí cíle do roku 2006, resp. 2008 a mnoho dalších projektů a projektových záměrů.