Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Jižní Morava - turistický region

Kraj vína, přátel a pohostinných lidí, význačné centrum osídlení od nejstarších dob

Turistický region Jižní Morava pokrývá celé území Jihomoravského kraje a část kraje Zlínského.
Pro účely cestovního ruchu je region Jižní Morava rozčleněn do 5-ti přirozených turistických oblastí: Brno a okolí, Moravský kras a okolí, Lednicko-valtický areál, Podyjí a okolí a Slovácko.

Oblast jižní Moravy se nachází na významné severo-jižní evropské turistické ose Balt-Jadran a už dnes těží z významné polohy mezi Polskem a Rakouskem.
V regionu Jižní Morava je vysoký podíl zaměstnanosti v oblasti služeb, ale relativně málo lidí pracuje v oboru pohostinství a ubytování. Transformace ekonomiky z průmyslu a zemědělství do oblasti služeb se pozitivně promítá v měřítku malých obcí do rozvoje cestovního ruchu.
Podle počtu turistů se oblast řadí k mírném nadprůměru České republiky.
Pro tento region je typická poptávka individuálních turistů po pobytové turistice u vody a naučně kulturní turistice, zejména v letním období. Podle místních podmínek je specifikem kraje poptávka spojená s vinařskou turistikou. Rozvíjí se také vodní turistika. V Brně je poptávka orientovaná především na městskou poznávací a kulturní turistiku, kongresovou a sportovní turistiku.

Folklór zde není pouhým představením pro turisty, ale skutečnou součástí života. Zvyky a obřady, předávané z generace na generaci, naplňují festivaly, které si získaly mezinárodní proslulost. S tradičními řemesly se můžete seznámit při návštěvě slováckých vesnic - malování kraslic, výroba panenek z kukuřičného šustí nebo pletení pomlázek.

Také přírodní krásy nezůstávají pozadu za historickými památkami.
V každém ročním období můžete navštívit lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje, biosférickou rezervaci na Pálavě či Národní park Podyjí nebo oblast Moravského krasu. Zajímavé jsou i Chřiby, kopcovitý masiv se smíšenými lesy dělící Hanou a Moravské Slovácko. Tato oblast bývá označována za houbařský ráj a v zimě jsou zde dobré běžkařské terény. Pohoří Bílých Karpat najdeme na seznamu chráněných biosférických rezervací. Najdeme zde společenství vzácných rostlin a živočichů, na nejvyšší horu, Velkou Javořinu - 970 m, vedou turistické trasy s krásným výhledem na Slovensko i Moravu, je zde možnost hřebenových túr.
Vinařských oblastí je zde celá řada, např. Znojmo, Mikulov, Bzenec nebo Strážnice.

Region je bohatý na historické památky, které dokazují, že jižní Morava byla jedním z nejvýznačnějších center osídlení ve všech etapách pravěkého a středověkého vývoje.
Na území se nachází množství hradů a zámků, potenciálem pro přímé produkty kulturně poznávací turistiky je historická urbanistická a architektonická struktura jak center větších měst, tak malých venkovských obcí.
Hlavními turistickými atraktivitami z hlediska návštěvnosti jsou Moravské zemské muzeum, Lednický zámek a hrad Špilberk, které ročně navštíví více než 100 000 návštěvníků. Nabídka využití památek v turistickém ruchu se zlepšuje, ale je poměrně hodně míst a objektů, které by mohly být kvalitněji a intenzivněji využívány. Za všechny uveďme klášter Porta Coeli u Tišnova, zámky ve Vranově nad Dyjí, Rájci-Jestřebí, Slavkově u Brna nebo Mikulově, Znojmo či vilu Tugendhat v Brně, zapsanou na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jsou zde i židovské památky - Mikulov, Boskovice nebo významné archeologické lokality Dolní Věstonice, Pohansko.

Pozitivním trendem je spontánní sdružování obcí do přirozených seskupení tam, kde má určité geografické a věcné jednotící prvky a není pouze účelovým sdružováním. Mnohé mikroregiony mají svoje rozvojové představy, založené na cestovním ruchu a lze je považovat za přirozené turistické marketingové regiony, vzniklé spontánně.

Strategie rozvoje cestovního ruchu je zaměřená  na:

  • moderní řízení turistické destinace středoevropského významu
  • tuzemské návštěvníky, zejména na obyvatele velkých městských aglomerací
  • zahraniční návštěvníky z řad obchodníků a účastníků kongresové turistiky a evropské turisty standardní kategorie
  • novou organizační a řídící strukturu cestovního ruchu a rozvoj přirozených turistických regionů
  • šetrnou turistiku vedoucí k obecné udržitelnosti rozvoje prostoru

Pro další rozvoj cestovního ruchu v regionu Jižní Moravy byly stanoveny čtyři problémové okruhy, týkající se prostorových aspektů destinace (meziregionální spolupráce, poloha a přírodní charakteristika, péče o krajinu a kulturní dědictví), technické infrastruktury a atraktivity cestovního ruchu (informační systém, sportovní, kongresová, zdravotní, kulturní a poznávací turistika, vinařství a agroturistika), lidské zdroje v cestovním ruchu (profesní vzdělávání, standardy kvality, kultura přístupu k turistům) a organizace, management a marketing destinace (destinační management cestovního ruchu, zapojení podnikatelské a neziskové sféry, marketing destinace regionu Jižní Morava).