Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Moravský kras a okolí - turistická oblast

Turistická oblast Moravský kras a okolí je součástí turistického regionu Jižní Morava, nachází se severně od Brna. Je zároveň součástí Jihomoravského kraje.

V této oblasti je dominantní formou cestovního ruchu přírodní a poznávací turistika, individuální rekreace a zdravotní turistika.
Nejzajímavější je zde i podle názvu oblasti Moravský kras a jeho krápníkové jeskyně, které jsou součástí bohatého systému krasových jevů, do něhož patří vedle jeskyň i hluboké kaňony, tzv. žleby, propasti a ponorné řeky. V severní části Moravského krasu se do podzemního jeskynního systému ztrácejí dva potoky, které vytvářejí ponornou řeku Punkvu vyvěrající u Punkevních jeskyní. Součástí tohoto systému je i dno propasti Macochy hluboké 138,7 m. Unikátní krápníkovou výzdobu mají Kateřinská a Punkevní jeskyně.
Chráněná krajinná oblast Moravský kras zaujímá pruh devonských vápenců severně od Brna. Ráz krajiny je dán plošinami s množstvím závrtů, které oddělují kaňonovité žleby. Jeskynní systém s téměř 35 km je nejdelším v ČR. Centrálním jeskynním systémem střední části je 12 km dlouhé Rudické propadání - Býčí skála. V jižní části je nejznámější jeskyní Ochozská.
Na území Moravského krasu je dnes evidováno přes 1000 jeskyní. V řadě z nich jsou dochovány doklady dávno vyhynulého života a vývoje lidské společnosti. V jeskyni Kůlna je doloženo nejstarší osídlení člověkem neandrtálským před 120 000 lety. První nálezy umělecké tvorby z jeskyně Pekárna představují rytiny koní a bizonů, jejichž stáří je 11 až 13 000 let.
Pro veřejnost jsou zpřístupněny jeskyně Punkevní, Kateřinská, Balcarka a Sloupsko-šošůvské s roční návštěvností cca 350 000 lidí.
Unikátní je fauna jeskyní. Nejznámější jsou netopýři, kterých bylo zjištěno na 18 druhů. Dosud nedostatečně prozkoumanou skupinou jsou praví jeskynní bezobratlí živočichové. Lesy s převážně přirozenou druhovou skladbou kryjí téměř dvě třetiny území.

Zámek Rájec-Jestřebí je zasazen do malebné přírodní scenérie nad údolím řeky Svitavy. Jeho dnešní podoba pochází z 18. století a je považován za nejhezčí ukázku slohu Ludvíka XVI. na Moravě.  Tři zámecká křídla vystavěná ve tvaru písmene U obsahují interiéry vybavené dobovým zařízením a jsou zde sbírky porcelánu, obrazů a keramiky.
Poutní chrám ve Křtinách patří k vrcholným dílům moravské barokní architektury a k nejkrásnějším církevním stavbám v ČR. Objekt byl postaven během 18. století podle plánů J. B. Santiniho a je to jeho největší stavba vůbec na půdorysu řeckého kříže. Zdejší poutní tradice sahá až do středověku a kdysi zde stála gotická socha madony, která je dnes umístěna na hlavním oltáři chrámu Jména Panny Marie.
V obci Rudice je zděný válcový větrný mlýn z r. 1865.
Boskovický hrad stojí nad městem, zámek na úpatí kopce pod hradní zříceninou. Boskovický hrad je zříceninou s dominující palácovou částí. V bráně s věží jsou instalovány vstupní expozice. Jednopatrová čtyřkřídlá budova Boskovického zámku vytváří společně s dalšími zámeckými stavbami, parkem a hradem jedinečný areál. V zámku jsou zčásti instalovány původní interiéry, představující kulturu bydlení šlechty na počátku 19. století. Pozoruhodná je knihovna, obsahující na 1 200 svazků v barokních skříních. Ve městě se také dochovalo pozoruhodné židovské ghetto s domy z 1. poloviny 19. století a židovský hřbitov s náhrobky ze 17. století.
Památkový areál Stará huť v Adamově se rozkládá na ploše 12 ha. Dominantou je vysoká dřevouhelná železářská pec, kterou doplňují menší pece na pálení vápna, rampy, bývalá modelárna nazývaná Kameňák a obytná budova.
Zámek ve Velkých Opatovicích je tvořen dvěma bloky budov, v přední přízemní části je umístěn památník. Kolem zámku se rozkládá cenný anglický park. Uvnitř zámku je archeologická expozice.
Zámek Lysice nechali přestavět začátkem 18. století Serenyiové ve stylu vrcholného baroka. Zámek má charakteristickou čtyřkřídlou dispozici, ke které se na východní straně připojuje pozoruhodná kolonáda. V zámku jsou dobové interiéry s bohatými uměleckými sbírkami. Zvláštností je sbírka střeleckých terčů a také zámecký park s kolonádou, který je rozdělen terasami a obklopen silnou zdí a patří mezi nejvýznamnější památky jižní Moravy.