Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Lednicko-valtický areál - turistická oblast

Tato turistická oblast se nachází jižně od Brna a je součástí turistického regionu Jižní Morava a samozřejmě také patří do Jihomoravského kraje.

Dominující formy cestovního ruchu jsou v této oblasti: poznávací a vinařská turistika, turistika venkovského prostoru, rekreace u vody a cykloturistika.

Lednicko-valtický areál je z jedné strany vymezen novogotickým zámkem Lednice s bohatou řezbářskou výzdobou interiérů a z druhé strany barokním zámkem Valtice, kde působí i vinařská škola. Oba objekty spojuje 6 km dlouhá kaštanová alej. V rozsáhlém přírodním parku jsou roztroušeny romantické stavby, např. známý minaret nebo Janův hrad. Areál se řadí mezi nejkrásnější ve střední Evropě a bývá nazýván také Zahrada Evropy a po právu je zařazen na seznam kulturního dědictví UNESCO. V průběhu staletí zde rodina Lichtensteinů vytvořila krajinářské a architektonické dílo nadčasového významu.
Lednický zámek využíval významný rod Lichtensteinů a jeho interiéry patří k vrcholům řešení zámeckých romantických sídel 19. století. Je jedním z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších ve střední Evropě.
Zámek ve Valticích je významný barokní zámek. Z vnitřních prostorů je nejcennější zámecká kaple  s bohatou štukovou a malířskou výzdobou a stěnami obloženými mramorem. Je obklopen nádherným přírodním parkem s mnoha romantickými stavbami a skleníky s tropickými rostlinami. Nejblíže Valticím je pavilon Rendez vous (Dianin chrám) nebo novogotická kaple sv. Huberta.

Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace Pálava patří k nejatraktivnějším místům Jižní Moravy. Přírodovědná a kulturní výjimečnost území nalezla ocenění v začlenění do světové sítě biosférických rezervací UNESCO v r. 1986. Jde o součást Pavlovských vrchů, masivu bílého vápence s krasovými jevy, jeskyněmi a propastmi ležící severně od Mikulova. Nejvyšší vrchol Děvín se zříceninou Dívčích Hradů je i nejsevernějším bodem Pálavy, která se pak náhle svažuje k vodní hladině Novomlýnských nádrží. Silueta pohoří bývá přirovnávána k ještěrovi či ležící panně a z jeho vrcholů se naskýtá nádherný pohled do okolních úrodných nížin plných vinic a ovocných sadů. Nachází se zde pestrá paleta teplomilných a suchomilných rostlin a živočichů. K oblasti patří největší moravský rybník Nesyt, města Mikulov a Valtice, lednický zámek s parkem a teplomilné doubravy Milovického lesa. Rozlohou 83 km2 se řadí k nejmenším chráněným oblastem ČR. Pohyb návštěvníků je usměrňován tak, aby nedocházelo k poškozování jeho hodnot. Více informací o oblasti získáte na internetové adrese: palava.nature.cz.

Lednické rybníky jsou Národní přírodní rezervací. Jedná se o nejcennější ornitologickou lokalitu v ČR - hnízdiště více než 130 druhů vodních a mokřadních ptáků. Soustava se trvale využívá k chovu ryb. Nachází se uprostřed Lednicko-valtického areálu a tvoří jej největší moravský rybník Nesyt - 315 ha a dále rybníky Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský  a Zámecký. Počátkem 90. let byla oblast zařazena na Seznam mokřadů mezinárodního významu.
Národní přírodní rezervace Děvín zahrnuje masiv Děvína, Soutěsky a Kotelné mezi Pavlovem, Dolními Věstonicemi, Horními Věstonicemi, Pernou a Klentnicí o rozloze 380 ha. Důvodem ochrany jsou skalní, stepní, křovinné a lesní ekosystémy na vápencovém podkladu s mimořádně bohatou flórou a faunou.
Národní přírodní rezervace Křivé jezero zahrnuje pravobřežní část dyjské nivy mezi Dyjí a Mlýnským náhonem jižně od Nových Mlýnů a 2 km východně od Milovic. Důvodem ochrany je zachovalá část nivy s přirozeným charakterem říčního koryta, porosty tvrdého a měkkého luhu, lužními loukami, nelesními mokřadními a vodními společenstvy a odříznutým meandrem Dyje. Jedná se i o význačné hnízdiště ptactva.
Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step-Kolby je významná travní step, na kterou navazuje doubrava.
Národní přírodní rezervace Ranšpurk a Cahnov-Soutok je na soutoku Moravy a Dyje. Jsou zde části lesa pralesovitého charakteru, které jsou součástí rozsáhlého komplexu zaplavovaných lužních lesů a nivních luk. Vyskytují se tu i tzv. hrúdy - vyvýšeniny, které jsou vršky písečných dun.
Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu zahrnuje západní břeh Nesytu mezi železnicí, silnicí a potokem Včelínkem severně od železniční zastávky Sedlec u Mikulova. Důvodem ochrany jsou zbytky halofilní vegetace s výskytem několika zvláště chráněných druhů.
Dále jsou zde Národní přírodní rezervace Tabulová a Tabulová-část Růžový vrch, kde jsou důvodem ochrany lesní, stepní a skalní ekosystémy.
Je zde také devět naučných stezek (Děvín, Lednické rybníky, Pohansko, Turold aj.) a dvě vinařské naučné stezky- Mikulov a Valtice.

Mikulovská vinařská oblast je celkovou rozlohou 3 700 ha vinic největší v ČR. Patří také k nejteplejším místům jižní Moravy. Terén je převážně rovinatý, výjimku tvoří vrchy Pálavy, což je nejsevernější výběžek vápencových Alp. Na vápenitém a pískovém podloží se dobře daří převážně bílým odrůdám jako je Ryzlink rýnský a vlašský, Sauvignon a Chardonnay.
Velkopavlovická vinařská oblast je svou rozlohou vinic druhá největší v ČR hned za Mikulovskou oblastí. Vinice se rozprostírají podél dálnice Brno-Břeclav a tvoří tak zajímavou scenérii. Největším centrem oblasti jsou Hustopeče, kde vinice již odpradávna vlastnili bohatí měšťané z Brna a Olomouce. Půdní fond je velmi pestrý, stejně tak odrůdy vinné révy, které jsou převážně červené. Patří mezi ně Frankovka, Modrý Portugal a Svatovavřinecké. Z bílých odrůd převažuje Ryzlink rýnský a vlašský, Sauvignon a Neuburské. Turistickou zajímavostí je starý historický Habánský sklep ve Velkých Bílovicích, který byl postaven v 17. století náboženskou sektou habánů.

Město Mikulov patří k významným centrům vinařství na Moravě. V místním zámku sídlí vinařské muzeum, jehož součástí je vzácný, tzv. desátkový sud s obsahem 1 010 hl z r. 1643. K architektonickým zajímavostem města patří židovská čtvrť, Dietrichštejnská hrobka nebo dům   U Rytířů se sgrafity. Na Svatém Kopečku nad Mikulovem je kaple s křížovou cestou vybudovanou v 17. století.
Město Břeclav vyrostlo na důležité cestě do Rakouska a často přecházelo do cizích rukou. V r. 1839 bylo město spojeno železnicí s Vídní, která byla později prodloužena také do Brna a Přerova. Renesanční zámek stojí na místě gotického hradu a stal se centrem správy pohraniční oblasti.