Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Regionální informace

Kraje ČR - zde jsou uvedeny nejzákladnější informace o poloze, přírodních podmínkách, průmyslu, zemědělství, cestovním ruchu, turistických regionech a oblastech jednotlivých krajů.

Euroregiony - na stránkách RIS i v mapovém serveru jsou jednou ročně aktualizovány kontakty a členské obce na české straně i v přeshraničí.

Místní akční skupiny - databáze místních akčních skupin s kontakty, výčtem jejich členů a územním vymezením jejich působnosti včetně zobrazení v mapovém serveru je pravidelně jednou ročně aktualizována.

Mikroregiony (účelová seskupení obcí) - databáze těchto sdružení v kraji je dynamicky zobrazována v mapě v projektu mapového serveru. Mikroregiony včetně kontaktů, odkazů a změn v členských obcích jsou pravidelně jednou ročně aktualizovány.

Informační centra - seznam informačních center v kraji, jejich kontakty, otvírací doba, jazyková vybavenost a případná vedlejší hospodářská činnost je aktualizován pravidelně jednou ročně. Zobrazení infocenter v celé České republice najdete v mapovém serveru.

Neziskové organizace (NNO) jsou svou povahou soukromé organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církevní organizace aj.), které mohou založit sami občané ze svého svobodného rozhodnutí. Základním impulsem pro založení neziskové organizace je snaha řešit konkrétní problémy nebo jim předcházet, a to bez ohledu na ziskovost činnosti. Na rozdíl od soukromých komerčních firem totiž není hlavním měřítkem finanční zisk, ale schopnost naplňovat poslání organizace. Databáze je aktualizována ročně jako celek. Aktualizace na požádání ze strany samotných NNO jsou prováděny průběžně.

Brownfields - databáze obsahuje seznam lokalit, jejichž převážná část je v majetku obcí. Jsou zde obsaženy brownfields, počínaje jednotlivými budovami a konče velkými bývalými vojenskými a zemědělskými areály. Po rozkliknutí vybraného brownfield najdete stručný popis, mapu, kde se nachází, event. fotografie.

Průmyslové zóny - databáze zahrnuje základní informace o významných průmyslových zónách v ČR, které jsou sledovány v rámci územních plánů velkých územních celků (ÚP VÚC) nebo relevantních územně plánovacích podkladů (ÚPP), pořizovaných krajskými úřady.

Rozvojové plochy - databáze poskytuje informace o rozvojových plochách nadmístního regionálního nebo republikového významu. Plochy jsou zobrazeny v mapovém serveru.