Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Ostravsko - turistická oblast

Turistická oblast Ostravsko je součástí turistického regionu Severní Morava a Slezsko a patří do Moravskoslezského kraje.

Hlavními marketingovými rysy této turistické oblasti jsou:

  • průmysl, těžba uhlí, výroba železa a oceli
  • třetí největší město v ČR, nákupní centrum
  • průmyslová turistika

Ukázky projektů navrhovaných marketingovými oblastmi:

  • centrum volného času v dolní oblasti Vítkovic - lokalita byla vyhlášena technickou památkou a areál aspiruje na zápis do seznamu UNESCO
  • multifunkční výstavní a kongresové centrum Černá louka - záměrem je oživení centra Ostravy

Město Ostrava je nejen centrem oblasti, ale i krajským městem. Bylo založeno již ve 13. století na trase obchodní cesty od Baltského ke Středozemnímu moři. V průběhu staletí se Ostrava stala městem kosmopolitním, komerčním, hospodářským, společenským a kulturním. Na přelomu 20. století a za první republiky to byla městská aglomerace s rozvinutým obchodem a průmyslem, v posledních padesáti letech ale získala pověst města špinavého a nehostinného, plného hutí, železa a průmyslu. Po r. 1989 se mnohé změnilo, z provozu byly vyřazeny mnohé závody, poslední uhlí bylo vykopáno v r. 1994. Dochází k renovaci ubytovacích a restauračních zařízení a opravují se fasády domů v původních stylech, rychle se rozvíjí bankovnictví a terciární sféra.
Dominantu města tvoří budova Nové radnice z dvacátých let 20. století, která je se svou prosklenou 85 m vysokou věží nejvyšší radnicí u nás. Nejstarší dochovanou veřejnou budovu ve městě představuje Stará radnice ze 16. století, kde je dnes Ostravské muzeum. Ostravský dům umění reprezentuje konstruktivistický styl a je zde umístěna galerie výtvarného umění se sbírkou českého malířství 19. století. K zajímavostem patří neorenesanční chrám Božského Spasitele z 19. století, který je druhým největším chrámem na Moravě. Mezi nejstarší objekty ve městě se řadí původně románský kostel sv. Václava. Za zhlédnutí stojí i dřevěný roubený kostel sv. Kateřiny z r. 1534, jehož stěny pokrývají šindele. Ukázkou nejmodernější architektury je budova Divadla loutek, která vznikla v r. 1999.
Zajímavou technickou památku představuje Důl Michal, kde si můžeme prohlédnout expozici o historii hornictví. Hornické muzeum OKD v Ostravě-Petřkovicích, zřízené v historickém objektu dolu Anselm, nabízí exponáty zaměřené na historii dolování černého uhlí na Ostravsku, zejména pak na původní stroje a technologická zařízení. V rámci prohlídky je také zařazeno fárání do štoly 7 m pod povrchem. Součástí sbírek jsou i archeologické nálezy dokumentující osídlení před 20 000 lety.
Po procházce městem lze zavítat i do ZOO ve Slezské Ostravě. Největší bludný balvan v ČR můžeme najít u hlavní brány Nové huti v Kunčicích.
Zřícenina Slezskoostravského hradu je původní palácová dvoupodlažní stavba s ochranným hradebním systémem a obrannou věží, která byla přestavěna na renesanční zámek. Od třicátých let 20. století je neobydlený, v důsledku okolní důlní činnosti poklesl o 16 m. Nyní je v majetku města jako kulturní památka, prošel rekonstrukcí a pořádají se zde různé kulturní akce.
Národní přírodní rezervace Polanská Niva se nachází v oblasti Ostrava-Polanka nad Odrou a je velká 122 ha, je částí polanské rybniční soustavy. Jedná se o meandrující tok řek Odry, kde se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a vzácných společenstev.