Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

O kraji - Olomoucký kraj

Olomoucký kraj (www.kr-olomoucky.cz) tvoří 5 okresů - Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Správním centrem kraje je Olomouc. Sídelní struktura kraje je značně diferenciovaná, pro území Hané je typická převaha větších venkovských sídel. V horském reliéfu okresů Šumperk a Jeseník je sídelní struktura rozdrobena do malých sídel.
Olomoucký kraj se vyznačuje výškovými a klimatickými rozdíly, což se odráží i v hospodářském významu jeho dvou odlišných částí. Sever kraje vyplňuje především horské pásmo Jeseníků s chudými půdami, drsnějším a vlhčím podnebím. Jižní část kraje - území okresů Olomouc, Prostějov a Přerov je převážně nížinná a úrodností půd (kvalitní černozemě) i příhodnými klimatickými podmínkami patří k nejúrodnějším částem republiky. Je to území Moravské brány a Hornomoravského úvalu (Haná), které vytvářejí od dávných dob dopravní koridor mezi jihem a severem Evropy, kterým procházejí významné dopravní tahy - dálniční síť, rychlostní komunikace, vysokorychlostní železniční koridor s důležitým železničním uzlem v Přerově.
Surovinová základna kraje je chudá. Těží se pouze stavební suroviny - vápenec na Šumperku a dekorační kámen na Jesenicku.
Kvalitní půdy a příhodné klimatické podmínky v oblasti Hané umožňují pěstovat sladovnický ječmen, pšenici, cukrovku. Významné je i ovocnářství a pěstování zeleniny. V podhorských a horských oblastech převládají méně náročné plodiny - len a pastviny.
Průmyslová výroba navazuje na zemědělskou výrobu - cukrovary, sladovny, konzervárny atd. Silně zastoupeno je i strojírenství a oděvní průmysl.
Svahy a hřeben Jeseníků vytvářejí vyhledávanou oblast rekreace a turistiky. Centrální Jeseník má status chráněné krajinné oblasti. V Olomouckém kraji se nachází i chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví s výbornými předpoklady pro cykloturistiku. Celostátní význam má i lázeňství, které je spojeno s rozvojem cestovního ruch. Jedná se například o klimatické lázně Jeseník, Lipová-Lázně, Slatinice, Teplice nad Bečvou, Velké Losiny, Bludov.
Z hlediska cestovního ruchu se území Olomouckého kraje rozděluje do dvou turistických marketingových oblastí: Severní Morava a Slezsko a Střední Morava.
Okresu Jeseník je zapojen do přeshraniční spolupráce s polskými regiony v rámci Euroregionu Praděd.