Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Střední Morava-Haná - turistická oblast

Turistická oblast Střední Morava-Haná je totožná s turistickým regionem Střední Morava a je součástí Olomouckého kraje a částečně zasahuje i do Zlínského kraje.

Turistická oblast Střední Morava-Haná navazuje na společné marketingové území se Zlínským krajem a je charakterizovaná těmito rysy:

 • kulturní, společenská a historická centra Olomouc a Kroměříž s významnými pamětihodnostmi a památkami zapsanými na seznam UNESCO
 • významná sakrální centra - Hostýn, Kroměříž
 • rozvinutá nabídka nákupních center
 • městská centra Přerov, Prostějov a Hranice
 • hanácký folklor
 • silná image zemědělského regionu, vhodného pro venkovskou turistiku a agroturistiku

Dominující formy a typy cestovního ruchu jsou:

 • poznávací cestovní ruch - sakrální cestovní ruch, historie, gastronomie, technické atraktivity
 • profesní cestovní ruch - konference, obchodní jednání
 • aktivní a sportovní cestovní ruch - pěší a cykloturistika, koupání, vodní sporty, rybaření
 • venkovská turistika a agroturistika
 • lázeňství a péče o zdraví

Město Olomouc není pouze centrem turistické oblasti a regionu, ale i krajským městem a významným kulturním centrem. Již od středověku má bohaté kulturní tradice včetně školství, reprezentovaného druhou nejstarší univerzitou v ČR. Jako městská památková rezervace nabízí mnoho architektonických zajímavostí. Pozoruhodný je soubor šesti barokních kašen rozmístěných po historickém jádru města. Mezi nejvyhledávanější památky patří orloj v budově radnice na Horním náměstí, zhotovený v 15. století a obnovený v r. 1945. Zde také vyniká sloup Nejsvětější Trojice, největší barokní sousoší ve střední Evropě, které bylo zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO. Nelze opomenout katedrálu sv. Václava, která má cenný dómský poklad, srovnatelný se svatovítským nebo loretánským v Praze. Severně od něho jsou zbytky románského Přemyslovského paláce, kde byl v r. 1306 zavražděn Václav III.  Za povšimnutí stojí i Arcibiskupský palác, kde František Josef I. nastoupil na rakouský trůn nebo nejstarší moravský klášter Hradisko na předměstí Olomouce. Na jaře a koncem léta se ve městě koná mezinárodní výstava okrasného zahradnictví Flora Olomouc.
Svatý Kopeček u Olomouce je známý především barokním chrámem Navštívení Panny Marie, který byl vybudován r. 1669 na základech starší kaple. Dnes je vyhledávaným cílem věřících. V r. 1995 byl chrám prohlášen za "baziliku minor" při příležitosti návštěvy papeže Jana Pavla II.
Město Kroměříž bylo po staletí významným hospodářským i správním centrem olomouckého biskupství a arcibiskupství. Město je plné památek s tradicemi kultury, hudby a škol a je právem nazýváno "hanáckými Athénami". Historické jádro Kroměříže tvoří městskou památkovou rezervaci. Skvostem je arcibiskupský zámek s překrásně zdobenými sály a vzácnými uměleckými sbírkami. Světoznámá je i zdejší obrazárna s díly evropských mistrů. V zámecké knihovně najdeme rozsáhlé sbírky historických knih, mincí a originálních partitur hudebních děl. Součástí zámeckého komplexu, zapsaného na seznam kulturního dědictví UNESCO, jsou i historické zahrady. Podzámecká zahrada má charakter anglického parku plného exotických dřevin s řadou romantických staveb a s vodním systémem. Květná zahrada je dílem italských architektů  a najdeme v ní květinové ornamenty, fontány, arkádovou galerii a zahradní bludiště. Pro milovníky vína jsou zde Arcibiskupské zámecké sklepy. Dřevěné sudy mají obsah až 19 100 l a nejstarší z nich pocházejí z r. 1805. Výroba vína se řídí vatikánskými normami a velký důraz je kladen na hygienické podmínky. Při návštěvě a prohlídce můžeme ochutnat vyráběná vína - Rulandské šedé, Ryzlink rýnský a Toledo.
Město Přerov je významné průmyslové středisko a dopravní křižovatka v Moravské bráně. Bylo založeno v polovině 13. století, novodobý rozkvět nastal po postavení železnice z Vídně v r. 1841. Gotický hrad ze 13. století byl přestavěn renesančně v 17. století na zámek, ve kterém je dnes muzeum. Nejstarší přerovský kostel je z r. 1131 a můžeme vidět i zbytky městského opevnění ze 14.-15. století. Ve čtvrti Předmostí se nachází světoznámé naleziště lovců mamutů ze starší doby kamenné z období před více než 20 000 lety. Je zde také Muzeum J. A. Komenského, dokumentující jeho dílo a život a Moravská ornitologická stanice s bohatou sbírkou preparátů.
Svatý Hostýn je bájemi opředený vrch a poutní místo s barokním chrámem, zasvěceným Panně Marii, která podle legendy zachránila zdejší obyvatele prchající před Tatary v r. 1241. K významným památkám na vrcholu Hostýna patří také křížová cesta od architekta D. Jurkoviče, kamenná rozhledna a soubor chráněných památných stromů.
Královské město Uničov bylo založeno již v r.1213 a je jedním z nejstarších takto založených měst v ČR. Ve městě se dochovala část gotických hradeb s Medlovskou bránou, Vodní brankou a renesanční šatlavou z 15. století.
Litovel byla založena ve 13. století a v historickém jádru města se dochovala část městského opevnění z 15. století, farní gotický kostel upravený barokně a Moravská (Česká) kaple z r. 1444, dále i pozdně gotická radnice, přestavěná renesančně, s vysokou věží. Na náměstí jsou renesanční a barokní měšťanské domy. Protože městem protéká šesti proudy Morava a její ramena tvoří četná vodní zákoutí, městu se říká také "Moravské nebo Hanácké Benátky".
Hranicích byla silná židovská obec, jejíž hřbitov ze 17. století je stále zachovaný. Zachovaly se také gotické hradby ze 14. a 15. století. Na místě gotické tvrze byl postaven renesanční zámek, který byl dále upraven v 19. století. Na náměstí najdeme soubor renesančních domů.
Holešově stojí monumentální, původně renesanční, později zbarokizovaný zámek, rámovaný z jedné strany klášterem a z druhé rozsáhlou zahradou. Čtyřkřídlá dvoupatrová budova má ve středu arkádový dvůr a šestiboké věže na nárožích. Zámek má charakteristickou mansardovou střechu. Pozoruhodná je francouzská zahrada ze zachovanými vodními kanály ze 17. století, která přechází v anglický park. Ke vzácným památkám patří Černá pohřební kaple Rottalů, součást chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Její výzdoba je
vynikajícím dílem sochaře G. Fritsche. Holešov byl také jedním z pěti moravských měst se silnou židovskou obcí. Nejstarším dochovaným objektem je Šahova synagoga z r. 1560 a je jednou z nejpozoruhodnějších památek židovské architektury ve střední Evropě.
Hrad Helfštýn, vybudovaný na počátku 14. století, byl mnohokrát přestavován. Dnes má podobu rozlehlé pevnosti se šesti branami, nádvořím, řadou budov a několika věžemi. Je obklopen obranným systémem valů z 18. století. Hrad se stal také místem každoročního setkání uměleckých kovářů Hefaiston a interiéry hradu nabízejí výjimečnou sbírku artefaktů tohoto řemesla. Kromě děl rozmístěných jak uvnitř, tak vně hradu, se zde nabízí možnost sledovat, jak výtvory vznikají přímo pod rukama umělců, a to na několika různých pracovištích.
Hrad Bouzov ze 13. století sloužil jako opora husitským vůdcům. Za třicetileté války zpustnul a o jeho rozkvět se postaral až řád německých rytířů, který dal v 19. století hrad přestavět v novogotickém stylu. Jako typický romantický hrad s vysokou věží je často dějištěm filmových pohádek. Velmi zajímavá je hradní kuchyně s kuriózním technickým zařízením z 19. století.
Zámek Náměšť na Hané je vystavěn v pozdně barokním slohu a obklopuje jej kruhový francouzský park s alejemi tvořenými až 200 let starými lípami. V zámku je trvale instalována sbírka kočárů, které užívali olomoučtí arcibiskupové a biskupové.
Tovačov byl v 11. století oblíbeným místem pro podnikání loveckých výprav do přilehlých lesů. Gotický vodní hrad byl během renesance přestavěn na zámek s vysokou věží zvanou "spanilá". Vstupní portál z r. 1492 je nejstarší renesanční památkou severně od Alp. K dalším zajímavostem patří části interiéru z 19. století, které jsou vybaveny ve stylu Vídeňské opery.
Hanácký skanzen v Příkazech podává historický obraz každodenního života prostých lidí na Hané. Uvidíte zde řemeslnické dílny, zemědělské stavby nebo expozici věnovanou praní a žehlení. Originální je také sbírka dětských hraček nebo pravá hanácká hospoda ze třicátých let 20. století.
Ve skanzenu v Rymicích najdeme ukázky typické hanácké architektury. Místní obyvatelé si stavěli hliněné domky s doškovými střechami zvláštního tvaru. Ve skanzenu lze navštívit dobově zařízenou kovárnu nebo sedlářskou dílnu. Jedinečný je dřevěný větrný mlýn z r. 1795.
Jedním z míst, kde si lze prohlédnout původní dřevěný větrný mlýn,  je v Partutovicích. Mlýn je z r. 1875 a je plně funkční, moučnici zdobí prvky uměleckého řezbářství s motivy nebeských těles. Další dřevěný větrný mlýn německého typu s původním zařízením z r. 1827 si lze prohlédnout ve Velkých Těšanech.
Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví se rozkládá na březích řeky Moravy. Jde o rozsáhlý komplex lužních lesů s celou řadou vzácných druhů rostlin a živočichů, který má v případě povodní chránit okolní města před přívalem vody. Pro les je povodeň zásobárnou vody a bohatých živin. Celou oblastí vede mnoho turistických a cyklistických tras. Samotná řeka Morava nabízí vodákům krásné, ale poměrně náročné koryto. Je zde několik naučných stezek - např. Třesín nebo Luhy Litovelského Pomoraví.
Národní přírodní rezervace Hůrka je součástí tzv. Hranického krasu. Mírně zvlněný terén dosahuje maximální výšky 370 m a jedná se o území značně členité. Objevují se zde skalky, závrty, malé suťové kužely a plošiny. Součástí je i Hranická propast, nejhlubší propast ve střední Evropě, dosahující hloubky 274,05 m. Za svůj vznik a hloubku vděčí vystupujícím termálním pramenům s vysokým obsahem oxidu uhličitého. Propast poprvé vyznačil ve své světoznámé mapě Moravy J. A. Komenský.
Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný systém chodeb, dómů a propastí. Podstatná část byla objevena již v r. 1938, další pak v padesátých letech 20. století. V současné době je známo přes 3,5 km chodeb, z nichž je 788 m přístupno veřejnosti. Jeskyně má překrásnou krápníkovou výzdobu, která vyniká především v Suťovém dómu a dómu Gigantů.
Národní přírodní památka Třesín u Litovle je tvořena krasovým hřebenem, jenž se tyčí nad údolím řeky Moravy. Jeho součástí je tzv. Mladečský kras s třetihorními Mladečskými jeskyněmi.
Mladečské jeskyně se nacházejí nedaleko chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou místy bohatě zdobeny krápníky, mezi nejkrásnější patří tzv. Chrám přírody a Panenská jeskyně. Jeskyně je také významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou a největším jeskynním sídlištěm kromaňonského člověka u nás.
Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou. Jde o jedinečný systém vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod. Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit. Jsou nejteplejšími jeskyněmi v ČR s celoroční stálou teplotou 14 °C. Byly objeveny v r. 1912 a pro veřejnost zpřístupněny v r. 1926.
Bochořské lázně přezdívané "moravské Piešťany" patří k nejstarším lázeňským místům na Moravě. V současnosti jsou to lázně zaměřené především na koupele a masáže při kloubních onemocněních.
Lázně Slatinice jsou přírodní léčebné lázně využívající minerálního pramene přírodní sirné vody. Lázně se nacházejí v malebném prostředí vesničky Slatinice.
Lázně Teplice nad Bečvou jsou oázou klidu, místem uprostřed nedotčené přírody. Léčba je zaměřená na choroby srdeční a cévní a využívá teplých pramenů.
Parky jsou dalším charakteristickým rysem regionu a doplňují okolí téměř každého zámku. K nejvýznamnějším patří přírodně-krajinářský park u empírového zámku Čechy pod Kosířem, další vzácný a původně zámecký park přestavuje Arboretum Bílá Lhota. Díky péči známého botanika Q. Riedla se dnes můžeme obdivovat 300 druhů listnatých, jehličnatých a stále zelených dřevin.
Je zde také množství naučných stezek, které potěší pěší turisty - Hůrka, Hráz, Prabába, Škrabalka nebo Terezským údolím, pro cyklisty jsou zde cyklotrasy - Trávník-Tabarky, Konice-Bouzov, Olomouc-Dětřichov nebo Litovel-Sovinec.