Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

O kraji - Královéhradecký kraj

Správním centrem Královéhradeckého kraje (www.kr-kralovehradecky.cz)  je Hradec Králové. Kraj je tvořen 5  okresy - Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. Charakteristický rysem tohoto územního celku je velké množství středních a menších sídel, sídelní struktura je značně nerovnoměrná a rozdrobená.
Královéhradecký kraj vyplňuje území severovýchodních Čech. Sever a východ kraje je hornatý - Krkonoše, Broumovská vrchovina, Orlické hory, směrem k jihozápadu se krajina postupně snižuje do Polabské nížiny. Krkonoše jsou naším turisticky nejnavštěvovanějším pohořím. Nižší části kraje mají množstvím srážek i teplotami příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu. Hlavní vodohospodářskou osu tvoří řeka Labe s levobřežními přítoky Úpa, Metuje a Orlice. Jižní hranice kraje prochází napříč hradecko-pardubickou aglomerací.
Nerostné bohatství není velké. Největší význam mají ložiska kvalitních sklářských písků na Jičínsku a těžba štěrkopísků podél toku Labe. V hospodářství kraje převládá průmysl. Tradičním odvětvím je textilní průmysl. Převládá bavlnářství - Dvůr Králové nad Labem, Trutnov. Centrem strojírenství se stal Hradec Králové. Z dalších odvětví je významné gumárenství - Náchod a potravinářský průmysl.
Půdní a klimatické podmínky nižších částí kraje umožňují pěstování cukrovky i pšenice. Ve výše položených oblastech se pěstují méně nenáročné plodiny - žito, ječmen a pícniny. Na Jičínsku má význam i ovocnářství.
Národní park Krkonoše jsou naším turisticky nejnavštěvovanějším pohořím jak v letní, tak v zimní sezóně. Pískovcová skalní města Prachovských, Adršpašských a Teplických skal jsou další z přírodních krás kraje. V kraji se nachází i řada historických památek se statutem nejvyšší ochrany. Dále jsou zde lázeňská centra, které náleží k význačným lázeňským místům v České republice - Janské Lázně, Lázně Bělohrad, Velichovky.
Na území Královéhradeckého kraje je vyhlášen národní park Krkonoše, který byl v roce 1992 zařazena do světové sítě biosférických rezervací v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) UNESCO, jako přeshraniční Biosférická rezervace Krkonoše/Karkonosze, zahrnující Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo na české a Karkonoski Park Narodowy na polské straně pohoří. V Královéhradeckém kraji jsou vyhlášeny i dvě chráněné krajinné oblasti - CHKO Broumovsko a CHKO Orlické hory.
Z hlediska cestovního ruchu se na území Královéhradeckého kraje nacházejí tyto turistické marketingové regiony: Český ráj, Krkonoše a Východní Čechy.
Města a obce z okresů Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou jsou sdruženy v Euroregionu Glacensis, kde se zapojují do přeshraniční spolupráce. Aktivitu kraje by v budoucnu měla podpořit výstavba dálniční sítě a její napojení na hraniční česko-polské přechody.