Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Chrudimsko - Hlinecko - turistická oblast

Turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko je součástí turistického regionu Východní Čechy a patří do Pardubického kraje.

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy zaujímá celý horní tok řeky Chrudimky a sahá až k městu Hlinsko. Žďárské vrchy jsou lokalitou s pestrými přírodními podmínkami.

Chráněná krajinná oblast Železné hory zaujímá plochu o rozloze více než 28 000 ha podél jihozápadní hranice Pardubického kraje. Pestrá krajina je sladěná v harmonický celek. Krajinnou dominantou je západní hřeben, který je zároveň významným biokoridorem. Při toku řeky Chrudimky je převaha lesních ekosystémů, zbytky květnatých luk a říčních niv. Území si zachovalo sídelní strukturu se zbytky lidové architektury a bohatstvím zeleně. Poloha v blízkosti velkých měst a pestrá krajina láká k rekreačnímu využití, v posledních letech se zde rozvíjí cykloturistika a pěší turistika. Další informace získáte na internetové adrese: https://zeleznehory.nature.cz/web/chko-zelezne-hory
Rekreačním centrem je přehrada Seč. Odtud se můžete vydat do přírodní rezervace Oheb, ojedinělého boru na skalnatém ostrohu nad přehradou.
Na severozápadě na hlavním hřebeni Železných hor se nachází rezervace Lichnice-Kaňkovy hory s rozsáhlými původními bukovými porosty a olšinami podél vodních toků. Zajímavostí jsou dvě velké rokle - Lovětínská a Hedvíkovská. Na jejich svazích lze vidět četné povrchové útvary vzniklé erozí, mrazovým zvětráváním a svahovými pohyby.

Vodní sporty mají ideální podmínky v povodí řeky Chrudimky s několika přehradami, z nichž je nejznámější přehrada Seč, kde vznikl rozsáhlý rekreační areál Chrudimska. Přehrada je i významným místem rybolovu.
Cyklistika je v této oblasti i sousedních velmi rozšířená. Oblast je protkána mnoha značenými cyklistickými trasami. Zajímavá je např. cyklotrasa v okolí Chrudimi.

Soubor lidových staveb Vysočina je jedinou rozsáhlejší expozicí lidového stavitelství v přírodě na území východních Čech. První expozice byly zpřístupněny v r. 1972. Nacházejí se nedaleko Hlinska a vytvářejí areál, ve kterém jsou soustředěna stavení z Českomoravské vrchoviny a Železných hor z 18. a 19. století. Některé stavby stojí na svém místě, další sem byly přemístěny z jiných lokalit. Skanzen má čtyři části.
Hipologické muzeum Slatiňany se nachází v krásném prostředí zámku ve Slatiňanech. Expozice je rozdělena na dvě části - vědeckou, zabývající se chovem koní a jejich využitím ve společnosti a druhou, ukazující koně v umění, ve vojenství, dopravě, sportu i zábavě s ukázkami sedel a postrojů. Muzeum soustřeďuje na 2 100 exponátů. Na zámek navazuje anglický park s cennými dřevinami a výběhem starokladrubských vraníků a koní Przewalského.
Malebný venkovský kostel v Kočí u Chrudimi pochází z r. 1397. V interiéru zaujmou nástěnné malby ze 16. a 18. století, malovaný kazetový strop, dřevěná malovaná kruchta a kazatelna. Najdete zde také krytý dřevěný most, ústící do dřevěné zvonice ke kostelu přistavěné v r. 1666, který překračuje někdejší vodní příkop.
Dřevěný kostelík ve Velinách z r. 1752 je spolu s vedlejší zvonicí odkazem lidového stavitelství a malířství 18. století.
Zámek Nové Hrady je rokokový objekt vystavěný v letech 1774-77 hrabětem J. A. Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel podle návrhu J. Jägra. Býval pro svoji jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním komplexu nazýván také "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles". V přízemí zámku je otevřena galerie s výstavou zdejšího rodáka spisovatele E. Frynty.